Pagina inhoud

  Slotbepalingen arbitrage in Nederland (Afd. 7, Titel 1, Boek IV Rv.)

  Inleiding slotbepalingen arbitrage in Nederland

  In Afd. 7, Titel 1, Boek IV Rv. worden enkele slotbepalingen over de arbitrale procedure gegeven. De afdeling omvat 7 artikelen (art. 1070 Rv. tot en met art. 1073 Rv.). Daar zit een a-b-c-tje tussen.

  Geen beroep beschikkingen Voorzieningenrechter in een arbitrale procedure

  Tegen beschikkingen van de voorzieningenrechter van de rechtbank, als bedoeld in de eerste tot en met de derde afdeling van deze Titel, staat geen beroepsmogelijkheid open (art. 1070 Rv.)

  Geen verplichte procesvertegenwoordiging door een advocaat in procedures in het kader van een arbitrale procedure

  In de volgende gevallen waarin de Voorzieningenrechter kan worden benaderd geldt art. 1071 Rv. geen verplichte procesvertegenwoordiging door een advocaat voor het verzoek of een verweerschrift:

  (i) art. 1026 lid 2 en lid 4 Rv. (verzoek aan Voorzieningenrechter tot bepaling aantal arbiters of een aanvullende arbiter);

  (ii) art. 1027 lid 3 Rv. (benoeming arbiter door Voorzieningenrechter bij uitblijven tijdige benoeming);

  (iii) art. 1028 lid 1 Rv. (benoeming arbiter door Voorzieningenrechter in afwijking van voorrang bij benoeming);

  (iv) art. 1029 lid 2, lid 4 en lid 5 Rv. (ontheffing arbiter of scheidsgerecht door Voorzieningenrechter);

  (v) art. 1041a lid 1 Rv. (aanwijzing door Voorzieningenrechter van een R-C voor getuigenverhoor);

  (vi) art. 1044 lid 1 Rv. (verzoek scheidsgerecht om inlichten over buitenlands recht via de Voorzieningenrechter); en

  (vi) art. 1062 lid 1 Rv. (verzoek tot verlof tenuitvoerlegging arbitraal vonnis).

  Zie voor (i) tot en met (iv) ook de pagina Het arbitraal scheidsgerecht. Voor (v) en (vi) zie ook de pagina Het arbitraal geding. En voor (vi) de pagina Tenuitvoerlegging arbitraal vonnis.

  Forumkeuze Voorzieningenrechter arbitrage

  De partijen kunnen bij overeenkomst de voorzieningenrechter van een bepaalde rechtbank als bevoegde voorzieningenrechter aanwijzen voor zaken als bedoeld in art. 1026 lid 2 en lid 4 Rv., art. 1027 lid 3 Rv., art. 1028 lid 1 Rv., art. 1029 lid 2, lid 4 en lid 5 Rv., art. 1035 lid 2 Rv., en art. 1041a lid 1 Rv. (art. 1072 Rv.).

  Procesregels gewone verzoekschriftprocedure toepasselijk bij verzoekschriften in het kader van arbitrage

  Voor zover in deze titel niet anders is bepaald, zijn art. 261 Rv. tot en met art. 291 Rv. van toepassing op zaken welke ingevolge het bij deze titel bepaalde met een verzoek worden ingediend (art. 1072a Rv.). Zie ook de pagina Verzoekschriftprocedure.

  Schriftelijk kan bij arbitrage ook zijn digitaal (elektronisch)

  Wanneer in deze Titel voor een overeenkomst, processtuk, mededeling, verzoek of handeling de schriftelijke vorm wordt vereist, dit ook op elektronische wijze geschieden, als de geadresseerde met die vorm heeft ingestemd. Die toestemming geldt voor de hele procedure, tot aan intrekking daarvan door de betrokkene.

  Dit behalve voorzover het een handeling betreft die geschiedt in een gerechtelijke procedure, tenzij dit wordt toegestaan in laatstgenoemde procedure (art. 1072b Rv.).

  Gevolgen overlijden partij bij arbitrage

  Het overlijden van een partij doet de overeenkomst tot arbitrage noch de opdracht van het scheidsgerecht eindigen, tenzij de partijen anders zijn overeengekomen (art. 1072c lid 1 Rv.). Het geding wordt dan geschorst, opdat partijen zich over de gevolgen van het overlijden kunnen uitlaten. De termijn van de schorsing kan worden verlengd (art. 1072c lid 2 Rv.).

  De procedure wordt daarna hervat in de stand waarin deze zich bevindt, tenzij partijen anders zijn overeengekomen (art. 1072c lid 3 Rv.).

  Overlijden tijdens beroepstermijn of termijn voor herroeping of vernietiging arbitraal vonnis

  Indien de partij die gronden heeft de vernietiging of herroeping van een arbitraal vonnis te vorderen binnen de termijnen genoemd in artikel 1064a, tweede lid, en artikel 1065, zevende lid, respectievelijk artikel 1068, tweede lid, overlijdt, is art. 341 Rv. van overeenkomstige toepassing (art. 1072c lid 4 Rv.). Zie de pagina Schorsing en hervatting.

  Deze bepalingen gelden voor arbitrages in Nederland

  Zoals de naam van de Titel al aangeeft, gelden deze bepalingen voor arbitrages in Nederland (art. 1073 lid 1 Rv.).

  Als de partijen de plaats van arbitrage niet hebben bepaald, kan de benoeming of de wraking van de arbiter of arbiters of de aan het scheidsgerecht toegevoegde secretaris met toepassing van de voorzieningen in de eerste afdeling B van deze Titel reeds plaatsvinden, indien ten minste een der partijen in Nederland woont dan wel feitelijk verblijf houdt (art. 1073 lid 2 Rv.).

  Auteur & Last edit

  [MdV, 24-12-2019; laatste bewerking 23-09-2023]

  Slotbepalingen arbitrage in Nederland (Afd. 7, Titel 1, Boek IV Rv.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   Slotbepalingen arbitrage in Nederland (Afd. 7, Titel 1, Boek IV Rv.)

   Inleiding slotbepalingen arbitrage in Nederland

   In Afd. 7, Titel 1, Boek IV Rv. worden enkele slotbepalingen over de arbitrale procedure gegeven. De afdeling omvat 7 artikelen (art. 1070 Rv. tot en met art. 1073 Rv.). Daar zit een a-b-c-tje tussen.

   Geen beroep beschikkingen Voorzieningenrechter in een arbitrale procedure

   Tegen beschikkingen van de voorzieningenrechter van de rechtbank, als bedoeld in de eerste tot en met de derde afdeling van deze Titel, staat geen beroepsmogelijkheid open (art. 1070 Rv.)

   Geen verplichte procesvertegenwoordiging door een advocaat in procedures in het kader van een arbitrale procedure

   In de volgende gevallen waarin de Voorzieningenrechter kan worden benaderd geldt art. 1071 Rv. geen verplichte procesvertegenwoordiging door een advocaat voor het verzoek of een verweerschrift:

   (i) art. 1026 lid 2 en lid 4 Rv. (verzoek aan Voorzieningenrechter tot bepaling aantal arbiters of een aanvullende arbiter);

   (ii) art. 1027 lid 3 Rv. (benoeming arbiter door Voorzieningenrechter bij uitblijven tijdige benoeming);

   (iii) art. 1028 lid 1 Rv. (benoeming arbiter door Voorzieningenrechter in afwijking van voorrang bij benoeming);

   (iv) art. 1029 lid 2, lid 4 en lid 5 Rv. (ontheffing arbiter of scheidsgerecht door Voorzieningenrechter);

   (v) art. 1041a lid 1 Rv. (aanwijzing door Voorzieningenrechter van een R-C voor getuigenverhoor);

   (vi) art. 1044 lid 1 Rv. (verzoek scheidsgerecht om inlichten over buitenlands recht via de Voorzieningenrechter); en

   (vi) art. 1062 lid 1 Rv. (verzoek tot verlof tenuitvoerlegging arbitraal vonnis).

   Zie voor (i) tot en met (iv) ook de pagina Het arbitraal scheidsgerecht. Voor (v) en (vi) zie ook de pagina Het arbitraal geding. En voor (vi) de pagina Tenuitvoerlegging arbitraal vonnis.

   Forumkeuze Voorzieningenrechter arbitrage

   De partijen kunnen bij overeenkomst de voorzieningenrechter van een bepaalde rechtbank als bevoegde voorzieningenrechter aanwijzen voor zaken als bedoeld in art. 1026 lid 2 en lid 4 Rv., art. 1027 lid 3 Rv., art. 1028 lid 1 Rv., art. 1029 lid 2, lid 4 en lid 5 Rv., art. 1035 lid 2 Rv., en art. 1041a lid 1 Rv. (art. 1072 Rv.).

   Procesregels gewone verzoekschriftprocedure toepasselijk bij verzoekschriften in het kader van arbitrage

   Voor zover in deze titel niet anders is bepaald, zijn art. 261 Rv. tot en met art. 291 Rv. van toepassing op zaken welke ingevolge het bij deze titel bepaalde met een verzoek worden ingediend (art. 1072a Rv.). Zie ook de pagina Verzoekschriftprocedure.

   Schriftelijk kan bij arbitrage ook zijn digitaal (elektronisch)

   Wanneer in deze Titel voor een overeenkomst, processtuk, mededeling, verzoek of handeling de schriftelijke vorm wordt vereist, dit ook op elektronische wijze geschieden, als de geadresseerde met die vorm heeft ingestemd. Die toestemming geldt voor de hele procedure, tot aan intrekking daarvan door de betrokkene.

   Dit behalve voorzover het een handeling betreft die geschiedt in een gerechtelijke procedure, tenzij dit wordt toegestaan in laatstgenoemde procedure (art. 1072b Rv.).

   Gevolgen overlijden partij bij arbitrage

   Het overlijden van een partij doet de overeenkomst tot arbitrage noch de opdracht van het scheidsgerecht eindigen, tenzij de partijen anders zijn overeengekomen (art. 1072c lid 1 Rv.). Het geding wordt dan geschorst, opdat partijen zich over de gevolgen van het overlijden kunnen uitlaten. De termijn van de schorsing kan worden verlengd (art. 1072c lid 2 Rv.).

   De procedure wordt daarna hervat in de stand waarin deze zich bevindt, tenzij partijen anders zijn overeengekomen (art. 1072c lid 3 Rv.).

   Overlijden tijdens beroepstermijn of termijn voor herroeping of vernietiging arbitraal vonnis

   Indien de partij die gronden heeft de vernietiging of herroeping van een arbitraal vonnis te vorderen binnen de termijnen genoemd in artikel 1064a, tweede lid, en artikel 1065, zevende lid, respectievelijk artikel 1068, tweede lid, overlijdt, is art. 341 Rv. van overeenkomstige toepassing (art. 1072c lid 4 Rv.). Zie de pagina Schorsing en hervatting.

   Deze bepalingen gelden voor arbitrages in Nederland

   Zoals de naam van de Titel al aangeeft, gelden deze bepalingen voor arbitrages in Nederland (art. 1073 lid 1 Rv.).

   Als de partijen de plaats van arbitrage niet hebben bepaald, kan de benoeming of de wraking van de arbiter of arbiters of de aan het scheidsgerecht toegevoegde secretaris met toepassing van de voorzieningen in de eerste afdeling B van deze Titel reeds plaatsvinden, indien ten minste een der partijen in Nederland woont dan wel feitelijk verblijf houdt (art. 1073 lid 2 Rv.).

   Auteur & Last edit

   [MdV, 24-12-2019; laatste bewerking 23-09-2023]

   Slotbepalingen arbitrage in Nederland (Afd. 7, Titel 1, Boek IV Rv.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!