Pagina inhoud

  Executoriaal beslag op rechten uit sommenverzekering (Afd. 2C, Titel 2, Boek 2 Rv.)

  Inleiding executoriaal beslag op rechten uit sommenverzekering

  De schuldeiser die een executoriale titel heeft gekregen kan ter inning van zijn vordering op de schuldenaar beslag leggen onder derden. Daarbij is ook is beslag op rechten uit een door de schuldenaar afgesloten sommenverzekering mogelijk. Zie voor uitleg wat een sommenverzekering is de pagina Sommenverzekering.

  Net als bij de executie van andere titels moet hij deze eerst door middel van een deurwaardersexploot aan de schuldenaar laten betekenen. Zie de pagina Algemene regels tenuitvoerlegging. De wettelijke regeling van executoriaal beslag beslag op rechten uit een sommenverzekering van de schuldenaar staat in Afd. 2C, Titel 2, Boek II Rv.. Deze afdeling is onderverdeeld in twee paragrafen, die samen 10 (3 resp. 7) bepalingen bevatten.

  Par. 1 Algemene bepalingen executoriaal beslag sommenverzekering

  Par. 1 is genaamd ‘Algemene bepalingen’ en omvat 3 artikelen (art. 479ka Rv. tot en met art. 479kc Rv.).

  In art. 479ka Rv. worden de voorwaarden gegeven voor de executoriale uitwinning van rechten uit een sommenverzekering. Beslag ten laste van een derde, die als begunstigde is aangewezen in een sommenverzekering, is mogelijk

  (i) nadat de aanwijzing is aanvaard of aanvaard kan worden, en

  (ii) de aanwijzing onherroepelijk is volgens art. 7:968 aanhef en sub b tot en met d B.W. en de derde zijn aanwijzing niet heeft afgewezen.

  De begunstigde derde wordt in het geval, bedoeld in het eerste lid onder b, geacht zijn aanwijzing te hebben aanvaard voor zover de executie strekt. Heeft de aanwijzing betrekking op een uitkering uit een levensverzekering, dan blijft de eerste zin buiten toepassing zolang de begunstiging ingevolge de eerste zin van art. 479r lid 1 Rv. nog kan worden gewijzigd.

  Onder de verzekeringnemer of een begunstigde kan geen beslag worden gelegd op enig uit de verzekering voortvloeiend recht, tenzij hun rechten aan toonder of order zijn gesteld (art. 479kb lid 1 Rv.).

  Zijn de rechten van de verzekeringnemer of de begunstigde aan toonder of order gesteld, dan kunnen deze rechten niet krachtens art. 474a Rv. worden verkocht, doch dient de executie te worden voortgezet door beslag onder de verzekeraar overeenkomstig de tweede afdeling (art. 479kb lid 2 Rv.).

  Aan degene die ten laste van de verzekeringnemer beslag onder de verzekeraar heeft gelegd, kan een rechtshandeling, na de beslaglegging door of met medewerking van de verzekeringnemer met betrekking tot de verzekering verricht, niet worden tegengeworpen (art. 479kc lid 1 Rv.).

  Aan degene die ten laste van de onherroepelijk aangewezen begunstigde beslag onder de verzekeraar heeft gelegd, kan een rechtshandeling, na de beslaglegging door of met medewerking van de begunstigde met betrekking tot de verzekering verricht, niet worden tegengeworpen (art. 479kc lid 2 Rv.).

  Par. 2 Algemene bepalingen executoriaal beslag sommenverzekering

  Par. 2 Beslag op  rechten uit een levensverzekering kent 7 bepalingen (art. 479l Rv. tot en met art. 479r Rv.).

  Het executoriaal beslag op rechten uit een levensverzekering moet worden gelegd en vervolgd op de wijze zoals in art. 475 Rv. is bepaald (art. 479l Rv.). Voor zover daarvan in Afd. 2C niet van wordt afgeweken. Dit is dus de wijze van executoriaal beslag onder derden. Zie de pagina Executoriaal beslag onder derden.

  Afkoop levenpolis door executant

  Nadat de verzekeraar verklaring heeft gedaan als bedoeld in artikel 476a Rv., kan de executant de levensverzekering doen afkopen, tenzij de verzekeringnemer de bevoegdheid mist de verzekering te doen afkopen en het ontbreken van die bevoegdheid niet het gevolg is van een beperking of uitsluiting als bedoeld in art. 7:986 id 4 B.W. (art. 479m lid 1 Rv.).

  Ondanks het beslag kan de geëxecuteerde een uit de overeenkomst of de wet voortvloeiend recht tot belening van de levensverzekering uitoefenen ter voldoening, voor zover mogelijk, van hetgeen aan de executant verschuldigd is (art. 479m lid 2 Rv.).

  Het door de verzekeraar ingevolge afkoop, belening of uitkering van de levensverzekering aan de geëxecuteerde of diens rechtverkrijgenden verschuldigde bedrag, valt onder het beslag (art. 479m lid 3 Rv.).

  De overige bepalingen worden nog nader uitgewerkt.

  Auteur & Last edit

  [MdV, 2-01-2020; laatste bewerking 1-07-2023]

  Executoriaal beslag op rechten uit sommenverzekering (Afd. 2C, Titel 2, Boek 2 Rv.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   Executoriaal beslag op rechten uit sommenverzekering (Afd. 2C, Titel 2, Boek 2 Rv.)

   Inleiding executoriaal beslag op rechten uit sommenverzekering

   De schuldeiser die een executoriale titel heeft gekregen kan ter inning van zijn vordering op de schuldenaar beslag leggen onder derden. Daarbij is ook is beslag op rechten uit een door de schuldenaar afgesloten sommenverzekering mogelijk. Zie voor uitleg wat een sommenverzekering is de pagina Sommenverzekering.

   Net als bij de executie van andere titels moet hij deze eerst door middel van een deurwaardersexploot aan de schuldenaar laten betekenen. Zie de pagina Algemene regels tenuitvoerlegging. De wettelijke regeling van executoriaal beslag beslag op rechten uit een sommenverzekering van de schuldenaar staat in Afd. 2C, Titel 2, Boek II Rv.. Deze afdeling is onderverdeeld in twee paragrafen, die samen 10 (3 resp. 7) bepalingen bevatten.

   Par. 1 Algemene bepalingen executoriaal beslag sommenverzekering

   Par. 1 is genaamd ‘Algemene bepalingen’ en omvat 3 artikelen (art. 479ka Rv. tot en met art. 479kc Rv.).

   In art. 479ka Rv. worden de voorwaarden gegeven voor de executoriale uitwinning van rechten uit een sommenverzekering. Beslag ten laste van een derde, die als begunstigde is aangewezen in een sommenverzekering, is mogelijk

   (i) nadat de aanwijzing is aanvaard of aanvaard kan worden, en

   (ii) de aanwijzing onherroepelijk is volgens art. 7:968 aanhef en sub b tot en met d B.W. en de derde zijn aanwijzing niet heeft afgewezen.

   De begunstigde derde wordt in het geval, bedoeld in het eerste lid onder b, geacht zijn aanwijzing te hebben aanvaard voor zover de executie strekt. Heeft de aanwijzing betrekking op een uitkering uit een levensverzekering, dan blijft de eerste zin buiten toepassing zolang de begunstiging ingevolge de eerste zin van art. 479r lid 1 Rv. nog kan worden gewijzigd.

   Onder de verzekeringnemer of een begunstigde kan geen beslag worden gelegd op enig uit de verzekering voortvloeiend recht, tenzij hun rechten aan toonder of order zijn gesteld (art. 479kb lid 1 Rv.).

   Zijn de rechten van de verzekeringnemer of de begunstigde aan toonder of order gesteld, dan kunnen deze rechten niet krachtens art. 474a Rv. worden verkocht, doch dient de executie te worden voortgezet door beslag onder de verzekeraar overeenkomstig de tweede afdeling (art. 479kb lid 2 Rv.).

   Aan degene die ten laste van de verzekeringnemer beslag onder de verzekeraar heeft gelegd, kan een rechtshandeling, na de beslaglegging door of met medewerking van de verzekeringnemer met betrekking tot de verzekering verricht, niet worden tegengeworpen (art. 479kc lid 1 Rv.).

   Aan degene die ten laste van de onherroepelijk aangewezen begunstigde beslag onder de verzekeraar heeft gelegd, kan een rechtshandeling, na de beslaglegging door of met medewerking van de begunstigde met betrekking tot de verzekering verricht, niet worden tegengeworpen (art. 479kc lid 2 Rv.).

   Par. 2 Algemene bepalingen executoriaal beslag sommenverzekering

   Par. 2 Beslag op  rechten uit een levensverzekering kent 7 bepalingen (art. 479l Rv. tot en met art. 479r Rv.).

   Het executoriaal beslag op rechten uit een levensverzekering moet worden gelegd en vervolgd op de wijze zoals in art. 475 Rv. is bepaald (art. 479l Rv.). Voor zover daarvan in Afd. 2C niet van wordt afgeweken. Dit is dus de wijze van executoriaal beslag onder derden. Zie de pagina Executoriaal beslag onder derden.

   Afkoop levenpolis door executant

   Nadat de verzekeraar verklaring heeft gedaan als bedoeld in artikel 476a Rv., kan de executant de levensverzekering doen afkopen, tenzij de verzekeringnemer de bevoegdheid mist de verzekering te doen afkopen en het ontbreken van die bevoegdheid niet het gevolg is van een beperking of uitsluiting als bedoeld in art. 7:986 id 4 B.W. (art. 479m lid 1 Rv.).

   Ondanks het beslag kan de geëxecuteerde een uit de overeenkomst of de wet voortvloeiend recht tot belening van de levensverzekering uitoefenen ter voldoening, voor zover mogelijk, van hetgeen aan de executant verschuldigd is (art. 479m lid 2 Rv.).

   Het door de verzekeraar ingevolge afkoop, belening of uitkering van de levensverzekering aan de geëxecuteerde of diens rechtverkrijgenden verschuldigde bedrag, valt onder het beslag (art. 479m lid 3 Rv.).

   De overige bepalingen worden nog nader uitgewerkt.

   Auteur & Last edit

   [MdV, 2-01-2020; laatste bewerking 1-07-2023]

   Executoriaal beslag op rechten uit sommenverzekering (Afd. 2C, Titel 2, Boek 2 Rv.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!