LawyrupBurgerlijke rechtsvorderingArbitrage (Boek 4 Rv.)Arbitrage in Nederland (Titel 1, Boek 4 Rv.)Het arbitraal vonnis (Afd. 3, Titel 1, Boek 4 Rv.)

Het arbitraal vonnis (Afd. 3, Titel 1, Boek 4 Rv.)

Inleiding arbitraal vonnis

Afd. 3, Titel 1, Boek 4 Rv. bevat 13 bepalingen (waarvan 3 vervallen) over het arbitraal vonnis (art. 1049 Rv. tot en met art. 1061 Rv.). (*NB)

*NB de links naar de wettekst verwijzen naar de versie van de wet zoals die geldt voor niet-digitaal procederen.

Eindvonnis of tussenvonnis

Art. 1049 lid 1  Rv. bepaalt, dat het scheidsgerecht een eindvonnis kan wijzen of een tussenvonnis. Bevat het vonnis in het dictum zowel een definitieve beslissing van bepaalde geschilpunten als een tussenvonnis, dan is het voor het definitieve gedeelte aan te merken als eindvonnis (lid 2). Dit is hetzelfde als bij gewone procedures.

Beslissing over de bevoegdheid en over de overeenkomst tot arbitrage

Zoals uit de bepalingen over het procesverloop blijkt, waar de betwisting van de bevoegdheid van het scheidsgerecht aan de orde komt, kan het scheidsgerecht een beslissing nemen over de eigen bevoegdheid (art. 1052 Rv.).

Het scheidsgerecht kan ook een beslissing nemen over de overeenkomst tot arbitrage. Deze wordt beoordeeld als een zelfstandige overeenkomst, los van het onderwerp van geschil (art. 1053 Rv.).

Beslissing naar de regelen van het recht of naar billijkheid

Anders dan in het normale procesrecht beslist het scheidsgerecht hetzij naar de regelen van het recht (zoals bij de gewone rechter) (art. 1054 lid 1 Rv.), maar kan het ook beslissen “als goede personen naar billijkheid” (art. 1054 lid 3 Rv.) (vroeger: “goede mannen naar billijkheid”). Is rechtskeuze voor een ander recht gedaan, dan wordt in het eerste geval beslist naar dat recht (lid 2). In alle gevallen houdt het scheidsgerecht rekening met de toepasselijke handelsgebruiken (lid 4).

Auteur & Last edit

[MdV, 24-12-2019]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.