LawyrupBurgerlijke rechtsvorderingRechtspleging van onderscheiden aard (Boek 3 Rv.)Tenuitvoerlegging buitenlandse titels (Titel 9, Boek 3 Rv.)

Tenuitvoerlegging buitenlandse titels (Titel 9, Boek 3 Rv.)

Inleiding executie buitenlandse titels

In beginsel kunnen binnen onze landsgrenzen alleen rechterlijke beslissingen van de Nederlandse rechter ten uitvoer gelegd worden. Dat heeft te maken met de soevereiniteit van onze Staat.

Wanneer iemand een vonnis van een buitenlandse rechter in Nederland wil executeren, dan moet daar een grondslag voor zijn in de Nederlandse wet of een verdrag, waarbij Nederland partij is. In Titel 9 van Boek 3 Rv. (niet-digitaal) is een regeling gegeven voor de tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen (executoriale titels). De Titel omvat twee afdelingen.

NB de links naar de online wettekst worden gemaakt naar de niet-digitale versie van Rv., maar het kan zijn dat er nog links voorkomen naar digitaal. Let dus op naar welke je wordt verwezen.

Exequatur

Uitgangspunt van de wet is, dat een buitenlands vonnis alleen in Nederland ten uitvoer gelegd kan worden na goedkeuring door de Nederlandse rechter. Deze toetst de buitenlandse uitspraak echter niet opnieuw inhoudelijk. De Nederlandse rechter toetst alleen, of het een krachtens de Nederlandse wet of een verdrag hier uitvoerbaar is (art. 985 Rv. niet digitaal).

De bevoegde rechter in Nederland is die van de woonplaats van degeen tegen wie de executie zich richt of van de plaats waar geëxecuteerd zal worden.

Tenuitvoerlegging titels uit een andere EU-Lidstaat

Voor executie van rechterlijke en andere executoriale titels (zoals gerechtelijke schikkingen en authentieke akten, bvb. een notariële akte die voor rechtstreekse executie vatbaar is) uit de andere EU-Lidstaten is krachtens de EEX-Vo geen exequatur (meer) nodig. Deze titels kunnen rechtstreeks in de andere EU-Lidstaten ten uitvoer gelegd worden door een gerechtsdeurwaarder. Wel is daarbij een certificeringsbewijs krachtens art. 53 EEX-Vo (ook wel bekend als “Brussel I-bis”) vereist. Dit moet worden verstrekt door de (buitenlandse) rechter, die de titel uitsprak. Zie ook de pagina EEX-Vo (herschikt).

De titel moet in beginsel wel eerst aan de schuldenaar worden betekend. Als dit onwenselijk is vanwege vrees voor verduistering, dan kan de deurwaarder met een eenvoudig verzoek (per brief) aan de Voorzieningenrechter vragen om de termijn te verkorten tot nihil. Dat werkt als een zonnetje.

Omgekeerd kunnen Nederlandse executoriale titels op grond van de EEX-Vo (herschikt) evenzo zonder tussenkomst van de rechter in de andere EU-Lidstaat tenuitvoer gelegd worden.

Het executieformulier luidt in alle talen van de EU. Het is dus wel zo handig het formulier (tevens) te laten aanmaken in de taal van de Lidstaat waar tenuitvoer gelegd moet worden. Anders moet er alsnog een vertaling worden bijgevoegd en dat is feitelijk onnodig. Doordat de formulieren gestandaardiseerd zijn, weet de griffie vanuit het Nederlandse model wat er wordt ingevuld in ieder veld in het in de andere taal aangemaakte formulier. Het is wel verstandig de griffie (ook de buitenlandse griffie) hierin bij de hand te nemen.

Auteur & Last edit

[MdV, 12-06-2018; laatste bewerking 23-09-2021]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.