Plaatsopneming en bezichtiging (Par. 7, Afd. 9, Titel 2, Boek 1 Rv.)

Inleiding plaatsopneming en bezichtiging

De rechter kan de feiten ook ter plaatse gaan vaststellen door een plaatsopneming en bezichtiging. Ook wel van “descente”: de rechter daalt als het ware uit de rechtszaal af. Dit is geregeld in art. 201 Rv. (Par. 7, Afd. 9, Titel 2 Boek 1 Rv. – niet digitaal).

NB de links naar wetten overheid op deze pagina zijn naar de NIET-DIGITALE versie van Rv.. Voor de versie van het wetboek voor digitale procedures klik hier.

Plaatsopneming en bezichtiging

De plaatsopneming of bezichtiging kan plaatsvinden na een daartoe strekkend verzoek van een partij of ambtshalve. De griffier gaat met de rechter mee.

De rechter kan dit doen om een plaatselijke gesteldheid op te nemen of zaken te bezichtigen die niet of bezwaarlijk ter zitting kunnen worden overgebracht (art. 201 lid 1 Rv.).

De rechter kan de plaatsopneming of bezichtiging ook buiten zijn rechtsgebied doen (art. 201 lid 5 Rv.). De reis- en verblijfkosten van de rechter en de griffier komen ten laste van de Staat (art. 201 lid 6 Rv.).

Vonnis tot plaatsopneming en bezichtiging

Het vonnis vermeldt de plaats of de zaak die in ogenschouw moet worden genomen, bepaalt de tijd van de plaatsopneming, de tijd en de plaats van de bezichtiging, de termijn waarbinnen het van de verrichting op te maken proces-verbaal ter griffie moet zijn neergelegd, alsmede de dag waarop de zaak weer op de rol zal komen (art. 201 lid 2 Rv.).

Toegang tot elke plaats en binnentreden voor plaatsopneming en bezichtiging

De rechter heeft voor het doen van een plaatsopneming of een bezichtiging toegang tot elke plaats. Op het proces-verbaal als bedoeld in het tweede lid, zijn de artikelen 10 en 11, tweede lid, van de Algemene wet op het binnentreden van overeenkomstige toepassing (art. 201 lid 2 Rv.).

Inbreng partijen bij plaatsopneming en bezichtiging

De partijen worden in de gelegenheid gesteld opmerkingen te maken of verzoeken te doen. Uit het proces-verbaal moet blijken of aan dit voorschrift is voldaan. Van de inhoud van de opmerkingen of verzoeken wordt in het proces-verbaal melding gemaakt. Het proces-verbaal wordt door de rechter die de verrichting heeft gedaan, en door de griffier ondertekend (art. 201 lid 3 Rv.).

Horen getuigen bij plaatsopneming of bezichtiging

De rechter kan ter plaatse getuigen horen. De vierde paragraaf van deze afdeling is hierop van toepassing, met uitzondering van art. 170 Rv., waar is bepaald dat partijen de getuigen van tevoren kunnen opgeven die gehoord moeten worden en hoe deze moeten worden opgeroepen. Zie ook de pagina Getuigen.

Auteur & Last edit

[MdV, 29-6-2018; laatste bewerking 27-07-2021]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.