HR 26 juni 1998 (Aerts q.q./ABN AMRO)

HR 26 juni 1998 (Aerts q.q./ABN AMRO) – de curator moet zich bij de uitoefening van de rechten van de Ontvanger uit hoofde van het bodemrecht op basis van de regels zoals neergelegd in de Leidraad invordering eerst verhalen op de vrije opbrengst. Pas wanneer die ontoereikend is om het boedeltekort uit te bestrijden mag…

Rb. Amsterdam 16 mei 2012 (Zetteler q.q./ING Bank)

De curator kan de separatist echter krachtens art. 58 lid 1 Fw. een redelijke termijn stellen om zijn rechten als pandhouder of hypotheekhouder buiten de boedel om uit te oefenen. De curator moet wel helder zijn in het stellen van deze termijn. In de zaak leidend tot Rb. Amsterdam 16 mei 2012 (Zetteler q.q./ING Bank) vond de rechtbank dat…

Rb. ‘s-Hertogenbosch 25 juli 2007 (Benner q.q./DLL)

De pandhouder moet de verpande zaak krachtens art. 3:250 lid 1 B.W. in principe door middel van een openbare verkoop (veiling) verkopen. Wanneer de pandhouder de verpande zaken – nadat de curator een termijn gesteld heeft voor verkoop – in weerwil van de bepalingen inzake de wettelijk voorgeschreven wijze van executie onderhands verkoopt, zonder instemming van de…

Rb. Maastricht 23 mei 2012 (Meyer/Smeets q.q.)

Wanneer de faillissementskosten uit de boedel kunnen worden voldaan en het zekerheidsobject niet meer opbrengt dan de zekerheidsschuld, kan geoordeeld worden dat de curator geen belang heeft bij de termijnstelling aan de zekerheidsgerechtigde ex art. 58 lid 1 Fw.. Dat was het geval in de zaak Rb. Maastricht 23 mei 2012 (Meyer/Smeets q.q.). Feiten van Rb.…

HR 1 maart 2013 (Aarts q.q./Coöperatieve Rabobank Parkstad Limburg)

De kwestie die leidde tot het arrest HR 1 maart 2013 (Aarts q.q./Coöperatieve Rabobank Parkstad Limburg) had betrekking op een termijnstelling door de curator ex art. 58 lid 1 Fw. om tot uitoefening van haar rechten als separatist over te gaan. Termijnstelling door de curator aan de separatist om tot executie over te gaan ex art. 58…

Hof Den Bosch 16 januari 2024 (Van Haandel q.q./pandhouder)

In Hof Den Bosch 16 januari 2024 (Van Haandel q.q./pandhouder) waren de curator en de R-C in het faillissement even de weg kwijt geraakt waar het betrof de wijze van afrekening van de door oneigenlijke lossing verkregen executie-opbrengst. De voorrangsregels van art. 57 lid 3 Fw. kunnen soms verwarrend zijn, waardoor de curator dacht ‘I…

Hof Den Bosch 5 december 2017 (Leasemij/curator)

In de zaak Hof Den Bosch 5 december 2017 (Leasemij/curator) klaagde een leasemaatschappij over de inhouding op de opbrengst van de verpande zaak ex art. 57 lid 3 Fw. ten gunste van de Belastingdienst. De leasemij stelde, dat deze inhouding door de curator namens de fiscus onredelijk was, omdat er in feite niets aan de…

HR 24 april 2020 (Landsontvanger Curaçao/MSC)

Lees meer over het arrest HR 24 april 2020 (Landsontvanger Curaçao/MSC) Deze uitspraak komt aan de orde op de pagina Invorderingswet 1990 in het kader van de bespreking van het bodemrecht. Bodemrecht naar Antilliaans recht Art. 8 Landsverordening Dwanginvordering kent een soortgelijke regeling als art. 22 lid 3 Iw 1990. Deze bepaling van Antilliaans recht moet overeenkomstig…