LawyrupFaillissementswetFaillissement (Titel 1 Fw.)Bestuur van de failliete boedel (Afd. 3, Titel 1 Fw.)Commissie uit de schuldeisers (Par. 3, Afd. 3, Titel 1 Fw.)

Commissie uit de schuldeisers (Par. 3, Afd. 3, Titel 1 Fw.)

Inleiding commissie uit de schuldeisers

De Faillissementswet gaat er van uit, dat er een soort democratisch toezicht plaatsvindt op het bestuur en beheer van de boedel door een commissie uit de schuldeisers. Deze instantie is geregeld in Par. 3, Afd. 3, Titel I Fw.. In de praktijk wordt een commissie uit de schuldeisers echter slechts bij hoge uitzondering aangewezen, met name in de grotere faillissementen.

Benoeming commissie van schuldeisers

Indien de aard van de boedel of indien het noodzakelijk is, dan biedt art. 74 Fw. de rechtbank de mogelijkheid om bij vonnis van faillietverklaring of bij latere beschikking uit de bekende schuldeisers een voorlopige commissie van één tot drie leden te benoemen. Het doel hiervan is om de curator van advies te voorzien gedurende de periode dat de commissie van schuldeisers niet is vastgesteld. Een lid van de voorlopige commissie kan namelijk de benoeming afwijzen. In een dergelijke situatie voorziet de rechtbank uit een voordracht van schuldeisers door de rechter-commissaris (art. 74 lid 2 Fw.).

Tijdens de verificatievergadering zal de rechter-commissaris, na afloop van de verificatie en na raadpleging van de schuldeisers, definitief een commissie benoemen bestaande uit één tot maximaal drie leden (art. 75 lid 1 Fw.). Omtrent deze benoeming wordt een verslag opgesteld, die in het proces-verbaal van de vergadering zal worden opgenomen (art. 75 lid 2 Fw.). Mocht een lid zijn benoeming niet aannemen of tijdens een benoeming komen te overlijden, dan zal de rechter-commissies een vervanger benoemen (art. 75 lid 3 Fw.). 

Bevoegdheden commissie van schuldeisers

De commissie van schuldeisers heeft de bevoegdheid om te allen tijde de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers te raadplegen indien deze op het faillissement betrekking hebben. De curator is verplicht op verzoek van de commissie van schuldeisers inlichtingen te verstrekken (art. 76 Fw.).

Om de benodigde adviezen in te kunnen winnen van de commissie van schuldeisers, zal de curator zo vaak als nodig wordt geacht vergaderen met de commissie. De curator is gedurende deze vergadering voorzitter en notuleert omtrent hetgeen wordt besproken (art. 77 Fw.).

Verplichtingen curator na benoeming commissie van schuldeisers

Op het moment dat er een commissie van schudeisers is benoemd dient de curator verplicht advies in te winnen, alvorens hij een rechtsvordering kan instellen of een aanhangige procedure kan instellen dan wel tegen een aanhangige procedure kan verdedigen. Op het moment dat er geen tijdig advies wordt uitgrebacht door de commissie van schuldeisers en de curator de daartoe geldende termijnen in acht heeft genomen, geldt dat een advies niet meer wordt vereist (art. 78 lid 2 Fw.).

Op de verplichte inwinning van advies maakt de wet enkele uitzonderingen waarbij de curator geen advies hoeft in te winnen. Dit is het geval als het gaat om:

– verificatiegeschillen;
– de keuze of het bedrijf van de gefailleerde voortgezet kan worden;
– de gevallen van artt. 37, 39, 40, 58 lid 2, 73 lid 2, 100, 101, 175 laatste lid en 177 Fw.;
– de wijze van vereffening en tegeldemaking van de boedel en het tijdstip van de uitbetalingen aan schuldeisers (art. 78 lid 1 Fw.).

Gebondenheid advies curator

Hoewel de curator de verplichting heeft om advies in te winnen alvorens hij bepaalde handelingen kan verrichten zoals hiervoor is omschreven, betekent dit niet dat de curator gebonden is aan het advies. Indien de curator zich niet kan verenigen met het advies, informeert hij onmiddellijk de commissie van schuldeiser die de beslissing van de rechter-commissaris kan inroepen. De curator is in een dergelijke situatie verplicht om te uitvoering van de voorgenomen handeling die in strijd is met het advies van de commissie van schuldeisers gedurende drie dagen op te schorten (art. 79 Fw.). 

Auteur & Last edit

[AB, 14-11-2018]

1 stem, gemiddeld: 4,00 van de 51 stem, gemiddeld: 4,00 van de 51 stem, gemiddeld: 4,00 van de 51 stem, gemiddeld: 4,00 van de 51 stem, gemiddeld: 4,00 van de 5 (1 votes, average: 4,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.

Wat vond u van dit artikel ?

1 stem, gemiddeld: 4,00 van de 51 stem, gemiddeld: 4,00 van de 51 stem, gemiddeld: 4,00 van de 51 stem, gemiddeld: 4,00 van de 51 stem, gemiddeld: 4,00 van de 5 (1 votes, average: 4,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.