LawyrupBurgerlijk wetboekBijzondere overeenkomsten (Boek 7 B.W.)Koop en ruil (Titel 1, Boek 7 B.W.)Koop van vermogensrechten (Afd. 10, Titel 1, Boek 7 B.W.)

Koop van vermogensrechten (Afd. 10, Titel 1, Boek 7 B.W.)

Inleiding koop van vermogensrechten

In Afd. 10, Titel 1, Boek 7 B.W. is een speciale regeling opgenomen inzake de koop van vermogensrechten. De afdeling omvat slechts twee bepalingen, waarvan de eerste een schakelbepaling is.

Vermogensrechten

Vermogensrechten zijn alle goederen die geen “zaken” zijn. De bepaling maakt dus dat het kooprecht ook van toepassing kan zijn op niet voor menselijke beheersing vatbaar stoffelijke objecten (oftewel “zaken”). Bij voorbeeld een vordering, een auteursrecht of software. Zie ook de pagina Begripsbepalingen.

Schakelbepaling

In art. 7:47 B.W. is geregeld, dat de andere afdelingen van de titel inzake de koopovereenkomst van overeenkomstige toepassing zijn op een koopovereenkomst met betrekking tot vermogensrechten. De enige beperking is de frase: “voor zover dit in overeenstemming is met de aard van het recht”.

De relevantie van die bepaling blijkt uit het arrest Hoge Raad 27 april 2012 (Beeldbrigade/NN), waarin werd beslist dat een computerprogramma is aan te merken als vermogensrecht in de zin van art. 7:47 B.W.. Daardoor zijn ook de bepalingen inzake non-conformiteit van de koopovereenkomst van toepassing op de koop van software, hoewel dit niet een voor menselijke beheersing vatbaar stoffelijk object (oftewel een “zaak”) is.

Verkoop van de rechten uit een nalatenschap

Naast deze schakelbepaling bevat de afdeling uitsluitend nog een bepaling over de verkoop van de rechten uit een nalatenschap (art. 7:48 B.W.) Te weten:

– de verkoper hoeft slechts in te staan voor zijn hoedanigheid, als hij de nalatenschap als zodanig (zonder nadere specificatie verkoopt);

– reeds genoten vruchten uit de nalatenschap moeten aan de koper worden vergoed; en

– de koper moet aan de verkoper vergoeden wat die betaald heeft terzake van schulden van de nalatenschap.

Rechtspraak

Hoge Raad 27 april 2012 (Beeldbrigade/NN) – een computerprogramma is aan te merken als vermogensrecht in de zin van art. 7:47 B.W., zodat Titel 1 van Boek 7 B.W. van toepassing is.

Auteur & Last edit

[MdV, 18-09-2018]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.