LawyrupBurgerlijk wetboekVerbintenissenrecht (Boek 6 B.W.)Onrechtmatige daad (Titel 3, Boek 6 B.W.)Schending van mededingingsrecht (Afd. 3B, Titel 3, Boek 6 B.W.)

Schending van mededingingsrecht (Afd. 3B, Titel 3, Boek 6 B.W.)

Inleiding schending mededingingsrecht

De aansprakelijkheid wegens schending van het mededingingsrecht is geregeld in Afd. 3B, Titel 3, Boek 6 B.W.. De afdeling omvat 10 bepalingen (art. 6:193k B.W. tot en met art. 6:193t B.W.).

Deze regeling is ingevoerd in 2017 (Implementatiewet richtlijn privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht) en vormt
een uitwerking van de Europese Richtlijn 2014/104/EU van 26 november 2014 betreffende bepaalde regels voor schadevorderingen volgens nationaal recht wegens inbreuken op de bepalingen van het mededingingsrecht. De regeling is in werking getreden bij de publicatie in het Staatsblad op 10 februari 2017.

Inbreuk mededingingsrecht

Een inbreuk houdt volgens art. 6:193k B.W. in handelen in strijd met artikel 101 of 102 Verdrag inzake de Werking van de Europese Unie (VWEU), of met de uitvoeringsverordening dan wel nationale wetgeving waarin deze is geïmplementeerd.

De Europese regelgeving is neergelegd in de Europese Verordening nr. 1/2003 betreffende de uitvoering van de mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag, van 16 december 2002 en de Europese Verordening 139/2004 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen (de “EG-concentratieverordening”) van 20 januari 2004.

Het gaat in de kern om het kartelverbod van art. 101 VWEU (uitgewerkt in art. 6 Mededingingswet), het verbod op misbruik van een machtspositie van art. 102 VWEU (uitgewerkt in art. 24 Mededingingswet) en het verbod op concentratie (fusietoezicht) nader geregeld in Hoofdstuk 5 Mededingingswet, art. 27 Mededingingswet).

Deze regeling in het aansprakelijkheidsrecht geeft de individuele benadeelde van een inbreuk op deze overheidsregels de mogelijkheid geleden schade op de overtreder van de mededingingsregels te verhalen. Het mededingingstoezicht behoort in principe tot het bestuursrecht en administratief recht als onderdeel van de publieke taak. Dit verticale toezicht wordt uitgeoefend door de ACM. In de horizontale civielrechtelijke betrekking heeft het aansprakelijkheidsrecht echter ook een handhavend effect.

Auteur & Last edit

[MdV, 6-09-2018]

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.