LawyrupBurgerlijke rechtsvorderingRechtspleging van onderscheiden aard (Boek 3 Rv.)Enige bijzondere rechtsplegingen (Titel 7, Boek 3 Rv.)Toegang tot bescheiden bij schending van mededingingsrecht (Afd. 1A, Titel 7, Boek 3 Rv.)

Toegang tot bescheiden bij schending van mededingingsrecht (Afd. 1A, Titel 7, Boek 3 Rv.)

Inleiding toegang tot bescheiden in zaken betreffende schending van mededingingsrecht

Afd. 1A, Titel 7, Boek 3 Rv. beperkt de toegang op grond van op art. 843a Rv. (zie de pagina Afschrift, uittreksel en inzage van akten en andere bewijsmiddelen) tot bescheiden, die afkomstig zijn van een mededingingsautoriteit. Ook de bewijskracht van die stukken wordt in deze afdeling ingeperkt. Deze afdeling is van toepassing op zaken waarin inzage, afschrift of uittreksel van bescheiden als bedoeld in art. 843a wordt gevorderd wegens een inbreuk op het mededingingsrecht als bedoeld in art. 6:193k aanhef en sub a B.W. (zie ook de pagina Schending van mededingingsrecht).

De afdeling omvat 9 artikelen (art. 844 Rv. tot en met art. 852 Rv.) en is ingevoerd bij inwerkingtreding van de Implementatiewet richtlijn privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht (Stb. 2017, 28). Met die wet zijn de bepalingen van Richtlijn 2014/104/EU d.d. 26 november 2014 in de Nederlandse nationale wetgeving opgenomen (“omgezet”). De regeling is in werking getreden op 1 maart 2017, tegelijk met Afd. 3B getiteld “Schending van mededingingsrecht” in Boek 6 B.W.. Europese Richtlijn 2014/104/EU van 26 november 2014 regelt schadevorderingen volgens nationaal recht wegens inbreuken op de bepalingen van het mededingingsrecht.

NB De links naar de wettekst verwijzen naar de niet-digitale versie van Rv..

Inzagerecht van art. 843a Rv.

Een partij in een procedure kan een beroep doen op het inzagerecht (= exhibitieplicht) in gegevens die de wederpartij onder zich heeft (art. 843a Rv.). Deze bepaling vormt een uitzondering op de hoofdregel dat iemand de onder hem berustende bescheiden niet aan een ander hoeft te geven of te laten inzien. Aan deze uitzondering zijn daarom stringente voorwaarden verbonden.

Ontheffing van de exhibitieplicht in mededingingszaken

In afwijking van het in art. 843a lid 4 Rv. is degene die bescheiden omtrent een vordering tot schadevergoeding wegens een inbreuk op het mededingingsrecht te zijner beschikking of onder zijn berusting heeft, niet gehouden inzage, afschrift of uittreksel daarvan te verschaffen, indien daarvoor gewichtige redenen zijn (art. 845 Rv.).

Geen inzage in bepaalde bescheiden mededingingsautoriteit

Inzage in stukken uit het dossier van een mededingingsautoriteit wordt niet verschaft (art. 846 lid 1 Rv.), wanneer het gaat om:

– clementieverklaringen;
– verklaringen met betrekking tot een minnelijke regeling.

Belangenafweging bij vordering inzage bescheiden mededingingsautoriteit

De wet geeft de rechter in art. 850 Rv. de opdracht om bij beslissingen over het verschaffen van inzage in, afschrift of uittreksel van bescheiden in een dossier van een mededingingsautoriteit omtrent een vordering tot schadevergoeding wegens een inbreuk op het mededingingsrecht steeds in overweging te nemen, of de doeltreffendheid van de publieke handhaving van het mededingingsrecht dient te worden gewaarborgd. Oftewel of in het belang van een doelmatige handhaving door de autoriteit inzage in haar dossier moet worden ontzegd.

Rechtspraak

Auteur & Last edit

[MdV, 20-02-2020]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.