LawyrupBurgerlijk wetboekVerdragen burgerlijk rechtEuropese wetgeving burgerlijk rechtVerordening toepasselijk recht niet-contractuele verbintenissen (Rome II)

Verordening inzake toepasselijk recht niet-contractuele verbintenissen (Rome II)

Inleiding Verordening inzake toepasselijk recht niet-contractuele verbintenissen (Rome II)

Verordening EG 864/2007 d.d. 11 juli 2007 inzake het toepasselijk recht op niet-contractuele verbintenissen, in de wandelgangen beter bekend als “Rome II”, maakt deel uit van het materiële internationaal privaatrecht (IPR). Deze verordening ziet met name op verbintenissen uit onrechtmatige daad. Zie voor dit begrip ook de pagina Onrechtmatige daad.

Inhoud van de EVO-Verordening

De Verordening (Rome II) is ingedeeld in hoofdstukken. De indeling is als volgt:

Hoofdstuk I – Toepassingsgebied

Art. 1 Toepassingsgebied

Art. 2 Niet-contractuele verbintenissen

Art. 3 Universeel karakter

Hoofdstuk II – Onrechtmatige daad

Art. 4 Algemene regel

Art. 5 Productaansprakelijkheid

Art. 6 Oneerlijke concurrentie en daden die de vrije concurrentie beperken

Art. 7 Milieuschade

Art. 8 Inbreuk op intellectuele eigendomsrechten

Art. 9 Collectieve actie bij arbeidsconflicten

Hoofdstuk III – Ongerechtvaardigde verrijking, zaakwaarneming en precontractuele aansprakelijkheid

Art. 10 Ongerechtvaardigde verrijking

Art. 11 Zaakwaarneming

Art. 12 Precontractuele aansprakelijkheid

Art. 13 Toepasselijkheid van artikel 8

Hoofdstuk IV Rechtskeuze door partijen

Art. 14 Rechtskeuze door partijen

Hoofdstuk V Gemeenschappelijke regels

Art. 15 Werkingssfeer van het toepasselijke recht

Art. 16 Bepalingen van bijzonder dwingend recht

Art. 17 Veiligheidsvoorschriften en gedragsregels

Art. 18 Rechtstreekse vordering op de verzekeraar van de aansprakelijke persoon

Art. 19 Subrogatie

Art. 20 Meervoudige aansprakelijkheid

Art. 21 Vorm

Art. 22 Bewijs

Hoofdstuk VI Overige bepalingen

Art. 23 Gelijkstelling met gewone verblijfplaats

Art. 24 Uitsluiting van herverwijzing

Art. 25 Staten met meerdere rechtsstelsels

Art. 26 Openbare orde van het land van de rechter

Art. 27 Verhouding tot andere bepalingen van Gemeenschapsrecht

Art. 28 Verhouding tot bestaande internationale overeenkomsten

Hoofdstuk VII Slotbepalingen

Art. 29 Lijst van overeenkomsten

Art. 30 Herzieningsclausule

Art. 31 Temporele toepassing

Art. 32 Inwerkingtreding

Auteur & Last edit

[MdV, 10-06-2021]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.