Voeren van een administratie (Afd. 1B, Titel 1, Boek 3 B.W.)

Inleiding voeren van een administratie

De verplichting tot het voeren van een administratie is in het B.W. vastgelegd in art. 3:15i B.W.. Deze bepaling is opgenomen in Afd. 1B van Titel 1, Boek 3 B.W. (voor 2003 was deze bepaling genummerd art. 3:15a B.W.). De bepaling is ingevoerd in 1993 bij de Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Koophandel en enige andere wetten terzake van het voeren van een administratie (zie kamerstuk EK 23 024). Daarbij is ook art. 2:10 B.W. en enkele andere bepalingen in Boek 2 B.W. ingevoerd, plus een aantal bepalingen in het Wetboek van Koophandel.

De afdeling (en de bepaling) is vernummerd bij de invoeging van Afd. 1A betreffende de elektronische handtekening (Wet van 8 mei 2003, zie Stb. 2003, 199).

Verplichting tot het voeren van een administratie

Lid 1 van art. 3:15i B.W. bepaalt:

“Een ieder die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent, is verplicht van zijn vermogenstoestand en van alles betreffende zijn bedrijf of beroep, naar de eisen van dat bedrijf of beroep, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde zijn rechten en verplichtingen kunnen worden gekend”.

Art. 2:10 lid 2 tot en met 4 B.W. is van overeenkomstige toepassing verklaard (lid 2).

Vordering tot openlegging van boeken

Aan de wettelijke verplichting tot het voeren van een administratie is ten behoeve van een aantal in de wet genoemde (groepen van) personen ook een recht verbonden om openlegging te vorderen (art. 3:15j B.W.). Uiteraard mits zij daarbij een voldoende rechtstreeks belang hebben (vgl. art. 3:300 B.W. dat voor de uitoefening van elk vorderingsrecht een belang vereist).

De partijen, aan wie de wet dit vorderingsrecht toekent zijn:

a. erfgenamen, ten aanzien van de boekhouding van de erflater;

b. deelgenoten in een gemeenschap, ten aanzien van de boekhouding betreffende de gemeenschap;

c. vennoten, ten aanzien van de boekhouding van de vennootschap;

d. schuldeisers in het geval van faillissement of WSNP, ten aanzien van de boekhouding van de failliet onderscheidenlijk degene ten aanzien van wie de schuldsaneringsregeling van toepassing is.

Relevante jurisprudentie

Relevante links

Bewijs door openlegging van boeken (Par. 3, Afd. 9, Titel 2, Boek 1 Rv.)

Vordering ex art. 843a Rv.

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.