Algemene bepalingen wegvervoer (Afd. 1, Titel 13, Hoofdstuk IV, Boek 8 B.W.)

Inleiding algemene bepalingen wegvervoer

In Afd. 1, Titel 13, Hoofdstuk IV, Boek 8 B.W. worden eerst twee algemene bepalingen gegeven over vervoer over de weg (art. 8:1080 B.W. en art. 8:1081 B.W.).

Uitbreiding of uitsluiting zaken van de definitie ‘voertuig

De wetgever kan bij AMvB zaken, die geen voertuigen zijn, voor de toepassing van bepalingen van deze titel als voertuig aanwijzen (art. 8:1080 lid 1 B.W.).

Omgekeerd kunnen bepalingen van deze titel bij AMvB niet van toepassing worden verklaard op zaken die juist wel voertuigen zijn.

Takelwagen is geen voertuig voor wegvervoer

De wetgever doet er zelf meteen maar één: een takelwagen is niet een voertuig in de zin van Titel 13, Boek 8 B.W. (art. 8:1080 lid 2 B.W.).

Overeenkomst met een chauffeur van de eigenaar van voertuig is geen overeenkomst wegvervoer

Een overeenkomst, waarbij de ene partij zich tegenover de andere partij verbindt een voertuig te besturen, dat hem daartoe door die andere partij ter beschikking is gesteld, is niet een overeenkomst van vervoer in de zin van Titel 13, Boek 8 B.W. (art. 8:1080 lid 3 B.W.).

Aansprakelijkheid wegvervoerder uit onrechtmatige daad

Net als voor de overeenkomst van goederenvervoer in het algemeen is bepaald in art. 8:31 B.W., geldt voor de aansprakelijkheid buiten contract van de wegvervoerder dat de bepalingen art. 8:361 B.W. tot en met art. 8:366 B.W. (inzake de exploitatie van een zeeschip) van overeenkomstige toepassing zijn (art. 8:1081 B.W.).

Zie ook de pagina Overeenkomst van goederenvervoer (algemeen) en de pagina Exploitatie van een zeeschip.

Deze artikelen zijn ook van toepassing, wanneer degene op wie krachtens art. 2 lid 1 en 2 Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) de verplichting tot verzekering rust, de in art. 6 lid 1 WAM bedoelde verzekeraar of een ondergeschikte van één van hen buiten overeenkomst wordt aangesproken.

De art. 8:361 B.W. tot en met art. 8:366 B.W. zijn bovendien van overeenkomstige toepassing, als het Waarborgfonds Motorverkeer, genoemd in art. 23 WAM, dan wel het bureau, genoemd in art. 2 lid 6 WAM, of een ondergeschikte van een dezer buiten overeenkomst wordt aangesproken.

Auteur & Last edit

[MdV, 17-03-2022; laatste bewerking 9-05-2022]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.