Pagina inhoud

  Europese erfrechtverordening

  Inleiding Europese erfrechtverordening

  De Europese erfrechtverordening – officieel genaamd: ‘Verordening (EU) nr. 650/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen en de aanvaarding en de tenuitvoerlegging van authentieke akten op het gebied van erfopvolging, alsmede betreffende de instelling van een Europese erfrechtverklaring’ is zoals uit de titel al blijkt aangenomen op 4 juli 2012. De Verordening omvat 84 artikelen, met 83 overwegingen daaraan voorafgaand in de considerans.

  Ter implementatie in de Nederlandse wetgeving is bij Wet van 5 november 2014 de Uitvoeringswet Verordening Erfrecht in het leven geroepen. Zie ook de pagina Internationaal privaatrecht erfrecht.

  De inhoud van de Erfrechtverordening zal hierna globaal worden weergegeven. Gaandeweg zullen een nadere toelichting op de artikelen en jurisprudentie worden toegevoegd.

  Inwerkingtreding Europese erfrechtverordening

  De Verordening is blijkens art. 84 van toepassing met ingang van 17 augustus 2015, met uitzondering van de artikelen 77 en 78, die van toepassing zijn met ingang van 16 januari 2014, en van de artikelen 79, 80 en 81, die van toepassing zijn met ingang van 5 juli 2012.

  Inhoud van de Europese erfrechtverordening

  De Verordening omvat 84 artikelen, verdeeld over de volgende Hoofdstukken:

  Toepassingsgebied en definities (Hoofdstuk I)
  art. 1 Toepassingsgebied
  art. 2 Bevoegdheid op het gebied van erfopvolging in de Lidstaten
  art. 3 Definities
  Bevoegdheid (Hoofdstuk II)
  art. 4 Algemene bevoegdheid
  art. 5 Forumkeuzeovereenkomst
  art. 6 Onbevoegd verklaring in geval van een rechtskeuze
  art. 7 Bevoegdheid in geval van een rechtskeuze
  art. 8 Ambtshalve beëindiging van de procedure in geval van een rechtskeuze
  art. 9 Bevoegdheid op grond van verschijning
  art. 10 Subsidiaire bevoegdheid
  art. 11 Forum necessitatis
  art. 12 Beperking van de procedure
  art. 13 Aanvaarding of verwerping van een nalatenschap, een legaat of een wettelijk erfdeel
  art. 14 Aanhangigmaking van een zaak bij een gerecht
  art. 15 Toetsing van de bevoegdheid
  art. 16 Toetsing van de ontvankelijkheid
  art. 17 Aanhangigheid
  art. 18 Samenhang
  art. 19 Voorlopige of bewarende maatregelen
  Toepasselijk recht (Hoofdstuk III)
  art. 20 Universele toepassing
  art. 21 Algemene regel
  art. 22 Rechtskeuze
  art. 23 Toepassingsgebied van het toepasselijke recht
  art. 24 Uiterste wilsbeschikkingen, niet zijnde erfovereenkomsten
  art. 25 Erfovereenkomsten
  art. 26 Materiële geldigheid van uiterste wilsbeschikkingen
  art. 27 Formele geldigheid van schriftelijke uiterste wilsbeschikkingen
  art. 28 Formele geldigheid van de verklaring van aanvaarding of verwerping
  art. 29 Bijzondere regels voor de benoeming van een beheerder van de nalatenschap en diens bevoegdheden in bepaalde situaties
  art. 30 Bijzondere regels die beperkingen opleggen met betrekking tot, of van invloed zijn op de erfopvolging voor wat betreft bepaalde bestanddelen van de nalatenschap
  art. 31 Aanpassing van zakelijke rechten
  art. 32 Commoriënten
  art. 33 Onbeheerde nalatenschap
  art. 34 Terugverwijzing
  art. 35 Openbare orde (ordre public)
  art. 36 Staten met meer dan één rechtsstelsel — territoriale wetsconflicten
  art. 37 Staten met meer dan één rechtsstelsel — personele wetsconflicten
  art. 38 Niet-toepasselijkheid van deze verordening op interne wetsconflicten
  Erkenning, uitvoerbaarheid en tenuitvoerlegging van beslissingen (Hoofdstuk IV)
  art. 39 Erkenning
  art. 40 Weigeringsgronden
  art. 41 Geen inhoudelijke toetsing
  art. 42 Aanhouding van de erkenningsprocedure
  art. 43 Uitvoerbaarheid
  art. 44 Vaststelling van woonplaats
  art. 45 Relatief bevoegd gerecht
  art. 46 Procedure
  art. 47 Niet-overlegging van de verklaring
  art. 48 Uitvoerbaarverklaring
  art. 49 Kennisgeving van de beslissing over het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid
  art. 50 Rechtsmiddelen tegen de beslissing over het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid
  art. 51 Rechtsmiddel tegen een in hoger beroep gegeven beslissing
  art. 52 Weigering of intrekking van een verklaring van uitvoerbaarheid
  art. 53 Aanhouden van de uitspraak
  art. 54 Voorlopige of bewarende maatregelen
  art. 55 Gedeeltelijke uitvoerbaarheid
  art. 56 Rechtsbijstand
  art. 57 Geen zekerheid, borg of pand
  art. 58 Geen belasting, recht of heffing
  Authentieke akten en gerechtelijke schikkingen (Hoofdstuk V)
  art. 59 Aanvaarding van authentieke akten
  art. 60 Uitvoerbaarheid van authentieke akten
  art. 61 Uitvoerbaarheid van gerechtelijke schikkingen
  Europese erfrechtverklaring (Hoofdstuk VI)
  art. 62 Instelling van een Europese erfrechtverklaring
  art. 63 Doel van de erfrechtverklaring
  art. 64 Bevoegdheid voor het afgeven van de erfrechtverklaring
  art. 65 Aanvraag van een erfrechtverklaring
  art. 66 Behandeling van de aanvraag
  art. 67 Afgifte van de erfrechtverklaring
  art. 68 Inhoud van de erfrechtverklaring
  art. 69 Rechtsgevolgen van de erfrechtverklaring
  art. 70 Gewaarmerkte afschriften van de erfrechtverklaring
  art. 71 Correctie, wijziging of intrekking van de erfrechtverklaring
  art. 72 Rechtsmiddelen erfrechtverklaring
  art. 73 Schorsing van de rechtsgevolgen van de erfrechtverklaring
  Algemene bepalingen en slotbepalingen (Hoofdstuk VII)
  art. 74 Legalisatie of soortgelijke formaliteiten
  art. 75 Verhouding tot bestaande internationale overeenkomsten
  art. 76 Verhouding tot Verordening (EG) nr. 1346/2000 van de Raad (Insolventieverordening)
  art. 77 Informatie die ter beschikking van het publiek wordt gesteld
  art. 78 Informatie betreffende contactgegevens en procedures
  art. 79 Vaststelling en wijziging van de lijst met in artikel 3, lid 2, bedoelde informatie
  art. 80 Vaststelling en wijziging van de verklaringen en formulieren als bedoeld in de artikelen 46, 59, 60, 61, 65 en 67
  art. 81 Comitéprocedure
  art. 82 Herziening
  art. 83 Overgangsbepalingen
  art. 84 Inwerkingtreding

  Aanvaarding en verwerping van een nalatenschap in een andere Lidstaat

  In de zaak leidend tot het arrest van het HvJ EU 2 juni 2022 (verwerping Duitse nalatenschap) hadden de Nederlandse erfgenamen van een Duitse nalatenschap deze verworpen door een procedure bij de rechter in Den Haag. De Duitse rechter in Bremen legde de vraag aan het Hof voor, of dit een geldige verwerping was, nu niet was voldaan aan de vereisten voor verwerping naar Duits recht.

  Artikel 13 Erfrechtverordening luidt:

  “Naast het gerecht dat overeenkomstig deze verordening bevoegd is om uitspraak over de erfopvolging te doen, zijn de gerechten in de lidstaat van de gewone verblijfplaats van eenieder die krachtens het op de erfopvolging toepasselijke recht voor een gerecht een verklaring kan afleggen betreffende de aanvaarding of verwerping van een nalatenschap, een legaat of een wettelijk erfdeel, of een verklaring mag afleggen die als doel heeft zijn aansprakelijkheid te beperken ten aanzien van de schulden van de nalatenschap, bevoegd om dergelijke verklaringen in ontvangst te nemen, indien deze verklaringen volgens het recht van die lidstaat in rechte mogen worden afgelegd.”

  In deze zaak was ook artikel 28 Erfrechtverordening van belang, die luidt:

  “Een verklaring houdende aanvaarding of verwerping van de nalatenschap, van een legaat, of van een wettelijk erfdeel, of een verklaring tot beperking van de eigen aansprakelijkheid, is naar vorm geldig indien zij voldoet aan de voorschriften van:

  a. het overeenkomstig artikel 21 of artikel 22 op de erfopvolging toepasselijke recht, of

  b. het recht van de staat waar degene die de verklaring aflegt zijn gewone verblijfplaats heeft.”

  Het Hof besliste, dat een verklaring van verwerping van een nalatenschap die door een erfgenaam is afgelegd voor het gerecht van de lidstaat van zijn gewone verblijfplaats, naar de vorm geldig is wanneer is voldaan aan de voor dit gerecht geldende vormvereisten en dat het voor de geldigheid ervan niet noodzakelijk is dat die verklaring voldoet aan de vormvereisten die zijn gesteld in het op de erfopvolging toepasselijke recht.

  Overgangsbepalingen (art. 83 Erfrechtverordening)

  Deze verordening is van toepassing op de erfopvolging van personen die overlijden op of na 17 augustus 2015 (lid 1).

  Auteur & Last edit

  [MdV, 14-04-2024]

  Europese erfrechtverordening

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   Europese erfrechtverordening

   Inleiding Europese erfrechtverordening

   De Europese erfrechtverordening – officieel genaamd: ‘Verordening (EU) nr. 650/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen en de aanvaarding en de tenuitvoerlegging van authentieke akten op het gebied van erfopvolging, alsmede betreffende de instelling van een Europese erfrechtverklaring’ is zoals uit de titel al blijkt aangenomen op 4 juli 2012. De Verordening omvat 84 artikelen, met 83 overwegingen daaraan voorafgaand in de considerans.

   Ter implementatie in de Nederlandse wetgeving is bij Wet van 5 november 2014 de Uitvoeringswet Verordening Erfrecht in het leven geroepen. Zie ook de pagina Internationaal privaatrecht erfrecht.

   De inhoud van de Erfrechtverordening zal hierna globaal worden weergegeven. Gaandeweg zullen een nadere toelichting op de artikelen en jurisprudentie worden toegevoegd.

   Inwerkingtreding Europese erfrechtverordening

   De Verordening is blijkens art. 84 van toepassing met ingang van 17 augustus 2015, met uitzondering van de artikelen 77 en 78, die van toepassing zijn met ingang van 16 januari 2014, en van de artikelen 79, 80 en 81, die van toepassing zijn met ingang van 5 juli 2012.

   Inhoud van de Europese erfrechtverordening

   De Verordening omvat 84 artikelen, verdeeld over de volgende Hoofdstukken:

   Toepassingsgebied en definities (Hoofdstuk I)
   art. 1 Toepassingsgebied
   art. 2 Bevoegdheid op het gebied van erfopvolging in de Lidstaten
   art. 3 Definities
   Bevoegdheid (Hoofdstuk II)
   art. 4 Algemene bevoegdheid
   art. 5 Forumkeuzeovereenkomst
   art. 6 Onbevoegd verklaring in geval van een rechtskeuze
   art. 7 Bevoegdheid in geval van een rechtskeuze
   art. 8 Ambtshalve beëindiging van de procedure in geval van een rechtskeuze
   art. 9 Bevoegdheid op grond van verschijning
   art. 10 Subsidiaire bevoegdheid
   art. 11 Forum necessitatis
   art. 12 Beperking van de procedure
   art. 13 Aanvaarding of verwerping van een nalatenschap, een legaat of een wettelijk erfdeel
   art. 14 Aanhangigmaking van een zaak bij een gerecht
   art. 15 Toetsing van de bevoegdheid
   art. 16 Toetsing van de ontvankelijkheid
   art. 17 Aanhangigheid
   art. 18 Samenhang
   art. 19 Voorlopige of bewarende maatregelen
   Toepasselijk recht (Hoofdstuk III)
   art. 20 Universele toepassing
   art. 21 Algemene regel
   art. 22 Rechtskeuze
   art. 23 Toepassingsgebied van het toepasselijke recht
   art. 24 Uiterste wilsbeschikkingen, niet zijnde erfovereenkomsten
   art. 25 Erfovereenkomsten
   art. 26 Materiële geldigheid van uiterste wilsbeschikkingen
   art. 27 Formele geldigheid van schriftelijke uiterste wilsbeschikkingen
   art. 28 Formele geldigheid van de verklaring van aanvaarding of verwerping
   art. 29 Bijzondere regels voor de benoeming van een beheerder van de nalatenschap en diens bevoegdheden in bepaalde situaties
   art. 30 Bijzondere regels die beperkingen opleggen met betrekking tot, of van invloed zijn op de erfopvolging voor wat betreft bepaalde bestanddelen van de nalatenschap
   art. 31 Aanpassing van zakelijke rechten
   art. 32 Commoriënten
   art. 33 Onbeheerde nalatenschap
   art. 34 Terugverwijzing
   art. 35 Openbare orde (ordre public)
   art. 36 Staten met meer dan één rechtsstelsel — territoriale wetsconflicten
   art. 37 Staten met meer dan één rechtsstelsel — personele wetsconflicten
   art. 38 Niet-toepasselijkheid van deze verordening op interne wetsconflicten
   Erkenning, uitvoerbaarheid en tenuitvoerlegging van beslissingen (Hoofdstuk IV)
   art. 39 Erkenning
   art. 40 Weigeringsgronden
   art. 41 Geen inhoudelijke toetsing
   art. 42 Aanhouding van de erkenningsprocedure
   art. 43 Uitvoerbaarheid
   art. 44 Vaststelling van woonplaats
   art. 45 Relatief bevoegd gerecht
   art. 46 Procedure
   art. 47 Niet-overlegging van de verklaring
   art. 48 Uitvoerbaarverklaring
   art. 49 Kennisgeving van de beslissing over het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid
   art. 50 Rechtsmiddelen tegen de beslissing over het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid
   art. 51 Rechtsmiddel tegen een in hoger beroep gegeven beslissing
   art. 52 Weigering of intrekking van een verklaring van uitvoerbaarheid
   art. 53 Aanhouden van de uitspraak
   art. 54 Voorlopige of bewarende maatregelen
   art. 55 Gedeeltelijke uitvoerbaarheid
   art. 56 Rechtsbijstand
   art. 57 Geen zekerheid, borg of pand
   art. 58 Geen belasting, recht of heffing
   Authentieke akten en gerechtelijke schikkingen (Hoofdstuk V)
   art. 59 Aanvaarding van authentieke akten
   art. 60 Uitvoerbaarheid van authentieke akten
   art. 61 Uitvoerbaarheid van gerechtelijke schikkingen
   Europese erfrechtverklaring (Hoofdstuk VI)
   art. 62 Instelling van een Europese erfrechtverklaring
   art. 63 Doel van de erfrechtverklaring
   art. 64 Bevoegdheid voor het afgeven van de erfrechtverklaring
   art. 65 Aanvraag van een erfrechtverklaring
   art. 66 Behandeling van de aanvraag
   art. 67 Afgifte van de erfrechtverklaring
   art. 68 Inhoud van de erfrechtverklaring
   art. 69 Rechtsgevolgen van de erfrechtverklaring
   art. 70 Gewaarmerkte afschriften van de erfrechtverklaring
   art. 71 Correctie, wijziging of intrekking van de erfrechtverklaring
   art. 72 Rechtsmiddelen erfrechtverklaring
   art. 73 Schorsing van de rechtsgevolgen van de erfrechtverklaring
   Algemene bepalingen en slotbepalingen (Hoofdstuk VII)
   art. 74 Legalisatie of soortgelijke formaliteiten
   art. 75 Verhouding tot bestaande internationale overeenkomsten
   art. 76 Verhouding tot Verordening (EG) nr. 1346/2000 van de Raad (Insolventieverordening)
   art. 77 Informatie die ter beschikking van het publiek wordt gesteld
   art. 78 Informatie betreffende contactgegevens en procedures
   art. 79 Vaststelling en wijziging van de lijst met in artikel 3, lid 2, bedoelde informatie
   art. 80 Vaststelling en wijziging van de verklaringen en formulieren als bedoeld in de artikelen 46, 59, 60, 61, 65 en 67
   art. 81 Comitéprocedure
   art. 82 Herziening
   art. 83 Overgangsbepalingen
   art. 84 Inwerkingtreding

   Aanvaarding en verwerping van een nalatenschap in een andere Lidstaat

   In de zaak leidend tot het arrest van het HvJ EU 2 juni 2022 (verwerping Duitse nalatenschap) hadden de Nederlandse erfgenamen van een Duitse nalatenschap deze verworpen door een procedure bij de rechter in Den Haag. De Duitse rechter in Bremen legde de vraag aan het Hof voor, of dit een geldige verwerping was, nu niet was voldaan aan de vereisten voor verwerping naar Duits recht.

   Artikel 13 Erfrechtverordening luidt:

   “Naast het gerecht dat overeenkomstig deze verordening bevoegd is om uitspraak over de erfopvolging te doen, zijn de gerechten in de lidstaat van de gewone verblijfplaats van eenieder die krachtens het op de erfopvolging toepasselijke recht voor een gerecht een verklaring kan afleggen betreffende de aanvaarding of verwerping van een nalatenschap, een legaat of een wettelijk erfdeel, of een verklaring mag afleggen die als doel heeft zijn aansprakelijkheid te beperken ten aanzien van de schulden van de nalatenschap, bevoegd om dergelijke verklaringen in ontvangst te nemen, indien deze verklaringen volgens het recht van die lidstaat in rechte mogen worden afgelegd.”

   In deze zaak was ook artikel 28 Erfrechtverordening van belang, die luidt:

   “Een verklaring houdende aanvaarding of verwerping van de nalatenschap, van een legaat, of van een wettelijk erfdeel, of een verklaring tot beperking van de eigen aansprakelijkheid, is naar vorm geldig indien zij voldoet aan de voorschriften van:

   a. het overeenkomstig artikel 21 of artikel 22 op de erfopvolging toepasselijke recht, of

   b. het recht van de staat waar degene die de verklaring aflegt zijn gewone verblijfplaats heeft.”

   Het Hof besliste, dat een verklaring van verwerping van een nalatenschap die door een erfgenaam is afgelegd voor het gerecht van de lidstaat van zijn gewone verblijfplaats, naar de vorm geldig is wanneer is voldaan aan de voor dit gerecht geldende vormvereisten en dat het voor de geldigheid ervan niet noodzakelijk is dat die verklaring voldoet aan de vormvereisten die zijn gesteld in het op de erfopvolging toepasselijke recht.

   Overgangsbepalingen (art. 83 Erfrechtverordening)

   Deze verordening is van toepassing op de erfopvolging van personen die overlijden op of na 17 augustus 2015 (lid 1).

   Auteur & Last edit

   [MdV, 14-04-2024]

   Europese erfrechtverordening

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!