Pagina inhoud

  Hoger beroep tegen beschikkingen (Afd. 4, Titel 7, Boek 1 Rv.)

  Inleiding hoger beroep verzoekschriftprocedures

  In Afd. 4, Titel 7 Boek 1 Rechtsvordering is de procedure in hoger beroep tegen beschikkingen – oftewel in verzoekschriftprocedures – geregeld. Deze afdeling omvat 5 artikelen (art. 358 Rv. t/m art. 362 Rv.).

  Beroepstermijn verzoekschriftprocedures

  In principe staat tegen beschikkingen in verzoekschriftprocedures hoger beroep open (art. 358 lid 1 Rv.). Tenzij partijen in de uitspraak berust hebben.

  De beroepstermijn is net als in dagvaardingszaken drie maanden, vanaf de datum van de beschikking. Voor belanghebbenden geldt dat deze aanvangt vanaf betekening aan de belanghebbende (art. 358 lid 2 Rv.).

  Wanneer de laatste dag valt op 29 februari (in een schrikkeljaar dus), dan is de laatste dag van de beroepstermijn NIET 31 mei (of 30 mei), maar 29 mei. Dat ondervonden de erfgenamen die een verzoekschrift hadden ingediend tot wijziging van de executeur testamentair in de zaak die leidde tot het arrest HR 1 september 2017 (Postma bewindvoering c.s./executeur testamentair. De Hoge Raad verheldert (r.o. 3.4.3):

  “Met de hiervoor in 3.4.1 vermelde regel dat het daar bedoelde rechtsmiddel moet worden aangewend binnen drie maanden na de dag waarop de uitspraak is gedaan, is slechts beoogd tot uitdrukking te brengen dat de dag van de uitspraak zelf niet meetelt, met als gevolg dat de drie-maanden-termijn pas afloopt aan het einde van de daarmee overeenstemmende dag drie maanden later (en niet al is verstreken aan het begin van die dag).

  De laatste dag van de hier bedoelde termijn is dan ook niet later gelegen dan drie maanden na de dag van de uitspraak zelf. Indien de uitspraak is gedaan (in een gewoon jaar) op 28 februari (of in een schrikkeljaar op 29 februari), 30 april of 30 september, verstrijkt de termijn dus aan het einde van 28 of 29 mei, 30 juli, respectievelijk 30 december, een en ander afgezien van de werking van de Algemene termijnenwet. Aldus staan voor het aanwenden van het rechtsmiddel steeds drie volle kalendermaanden ter beschikking.”

  Een uitzondering vormt art. 5:137 B.W., dat bepaalt dat geschillen over uitkeringen uit verzekeringspolissen die betrekking hebben op appartementsrechten bij verzoekschrift aan de Kantonrechter voorgelegd moeten worden. De beroepstermijn in deze zaak is uitzonderlijk kort: één maand. Zie ook de pagina Verzekeringsuitkeringen appartementsrechten.

  Incidenteel appel beschikkingen

  Net als in dagvaardingszaken is incidenteel appel steeds mogelijk (art. 358 lid 5 Rv.).

  Tussentijds beroep beschikkingen

  Van tussenbeschikkingen kan – net als bij dagvaardingszaken – slechts beroep worden ingesteld indien de rechtbank dat toestaat (art. 358 lid 4 Rv.).

  Wijze van instellen beroep beschikking

  Het hoger beroep wordt ook met een verzoekschrift ingesteld, dat moet voldoen aan de eisen van een verzoekschrift in 1e instantie (zie art. 278 lid 1 Rv.). Daarnaast moet het vermelden de naam en woonplaats van hen die in eerste aanleg in de procedure zijn verschenen of bij name zijn opgeroepen (art. 359 Rv.).

  Schorsende werking

  Het hoger beroep schorst de uitvoerbaarheid van de beschikking in 1e aanleg, tenzij deze uitvoerbaar bij voorraad is verklaard (art. 360 Rv.).

  Oproep en verweerschrift hoger beroep

  Het Hof (de griffie) roept de belanghebbenden op voor een behandeling ter zitting. De verweerder kan een verweerschrift indienen (art. 361 Rv.).

  Toepasselijkheid bepalingen verzoekschriften 1e instantie

  De bepalingen inzake de verzoekschriftprocedure in 1e instantie zijn van overeenkomstige toepassing (art. 362 Rv.). Zelfstandige (antidotale) verzoeken kunnen niet meer worden ingediend in hoger beroep. Art. 285 Rv. geldt niet: verwijzing en voeging zijn niet mogelijk.

  Auteur & Last edit

  [MdV, 6-07-2018; laatste bewerking 9-06-2023]

  Hoger beroep tegen beschikkingen (Afd. 4, Titel 7, Boek 1 Rv.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Pagina inhoud

   Hoger beroep tegen beschikkingen (Afd. 4, Titel 7, Boek 1 Rv.)

   Inleiding hoger beroep verzoekschriftprocedures

   In Afd. 4, Titel 7 Boek 1 Rechtsvordering is de procedure in hoger beroep tegen beschikkingen – oftewel in verzoekschriftprocedures – geregeld. Deze afdeling omvat 5 artikelen (art. 358 Rv. t/m art. 362 Rv.).

   Beroepstermijn verzoekschriftprocedures

   In principe staat tegen beschikkingen in verzoekschriftprocedures hoger beroep open (art. 358 lid 1 Rv.). Tenzij partijen in de uitspraak berust hebben.

   De beroepstermijn is net als in dagvaardingszaken drie maanden, vanaf de datum van de beschikking. Voor belanghebbenden geldt dat deze aanvangt vanaf betekening aan de belanghebbende (art. 358 lid 2 Rv.).

   Wanneer de laatste dag valt op 29 februari (in een schrikkeljaar dus), dan is de laatste dag van de beroepstermijn NIET 31 mei (of 30 mei), maar 29 mei. Dat ondervonden de erfgenamen die een verzoekschrift hadden ingediend tot wijziging van de executeur testamentair in de zaak die leidde tot het arrest HR 1 september 2017 (Postma bewindvoering c.s./executeur testamentair. De Hoge Raad verheldert (r.o. 3.4.3):

   “Met de hiervoor in 3.4.1 vermelde regel dat het daar bedoelde rechtsmiddel moet worden aangewend binnen drie maanden na de dag waarop de uitspraak is gedaan, is slechts beoogd tot uitdrukking te brengen dat de dag van de uitspraak zelf niet meetelt, met als gevolg dat de drie-maanden-termijn pas afloopt aan het einde van de daarmee overeenstemmende dag drie maanden later (en niet al is verstreken aan het begin van die dag).

   De laatste dag van de hier bedoelde termijn is dan ook niet later gelegen dan drie maanden na de dag van de uitspraak zelf. Indien de uitspraak is gedaan (in een gewoon jaar) op 28 februari (of in een schrikkeljaar op 29 februari), 30 april of 30 september, verstrijkt de termijn dus aan het einde van 28 of 29 mei, 30 juli, respectievelijk 30 december, een en ander afgezien van de werking van de Algemene termijnenwet. Aldus staan voor het aanwenden van het rechtsmiddel steeds drie volle kalendermaanden ter beschikking.”

   Een uitzondering vormt art. 5:137 B.W., dat bepaalt dat geschillen over uitkeringen uit verzekeringspolissen die betrekking hebben op appartementsrechten bij verzoekschrift aan de Kantonrechter voorgelegd moeten worden. De beroepstermijn in deze zaak is uitzonderlijk kort: één maand. Zie ook de pagina Verzekeringsuitkeringen appartementsrechten.

   Incidenteel appel beschikkingen

   Net als in dagvaardingszaken is incidenteel appel steeds mogelijk (art. 358 lid 5 Rv.).

   Tussentijds beroep beschikkingen

   Van tussenbeschikkingen kan – net als bij dagvaardingszaken – slechts beroep worden ingesteld indien de rechtbank dat toestaat (art. 358 lid 4 Rv.).

   Wijze van instellen beroep beschikking

   Het hoger beroep wordt ook met een verzoekschrift ingesteld, dat moet voldoen aan de eisen van een verzoekschrift in 1e instantie (zie art. 278 lid 1 Rv.). Daarnaast moet het vermelden de naam en woonplaats van hen die in eerste aanleg in de procedure zijn verschenen of bij name zijn opgeroepen (art. 359 Rv.).

   Schorsende werking

   Het hoger beroep schorst de uitvoerbaarheid van de beschikking in 1e aanleg, tenzij deze uitvoerbaar bij voorraad is verklaard (art. 360 Rv.).

   Oproep en verweerschrift hoger beroep

   Het Hof (de griffie) roept de belanghebbenden op voor een behandeling ter zitting. De verweerder kan een verweerschrift indienen (art. 361 Rv.).

   Toepasselijkheid bepalingen verzoekschriften 1e instantie

   De bepalingen inzake de verzoekschriftprocedure in 1e instantie zijn van overeenkomstige toepassing (art. 362 Rv.). Zelfstandige (antidotale) verzoeken kunnen niet meer worden ingediend in hoger beroep. Art. 285 Rv. geldt niet: verwijzing en voeging zijn niet mogelijk.

   Auteur & Last edit

   [MdV, 6-07-2018; laatste bewerking 9-06-2023]

   Hoger beroep tegen beschikkingen (Afd. 4, Titel 7, Boek 1 Rv.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!