Verdeling executieopbrengst onroerende zaak (Afd. 5, Titel 3, Boek 2 Rv.)

Inleiding verdeling executieopbrengst onroerende zaak

De verdeling van de executieopbrengst van een onroerende zaak is geregeld in Afd. 5, Titel 3, Boek 2 Rv.. Deze afdeling omvat 5 bepalingen (art. 551 Rv. tot en met art. 554 Rv.).

NB: In het onderdeel executierecht wordt verwezen naar de niet-digitale versie.

Verdeling via de notaris

De verdeling van de executieopbrengst van onroerend goed vindt plaats via de notaris. Immers moet de levering – en de betaling van de koopsom – ook via een notaris plaatsvinden. Zie de pagina Overdracht van goederen en afstand van beperkte rechten.

Indien er geen andere schuldeiser is, die op het geëxecuteerde of op de koopprijs beslag heeft gelegd, en evenmin door de executie een beperkt recht vervalt, draagt de notaris aan de executant uit de netto-opbrengst van de zaak af hetgeen aan deze blijkens een door hem te dien aanzien aan de notaris afgelegde verklaring krachtens zijn executoriale titel toekomt; het overschot keert de notaris uit aan de geëxecuteerde (art. 551 lid 1 Rv.).

Zijn er meerdere schuldeisers die aanspraak maken op (een deel van) de opbrengst, dan stort de notaris de executieopbrengst onder een door hem aan te wijzen bewaarder (lid 3).

Rangregeling

Wanneer er meerdere schuldeisers zijn die aanspraak maken op de executieopbrengst, dan kan ieder van hen een rangregeling verzoeken (art. 551a lid 1 Rv.).

Auteur & Last edit

[MdV, 18-01-2020]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.