Verdeling executie-opbrengst onroerende zaak via de notaris

De verdeling van de executieopbrengst van onroerend goed vindt plaats via de notaris. Immers moet de levering – en de betaling van de koopsom – ook via een notaris plaatsvinden. Zie de pagina Overdracht van goederen en afstand van beperkte rechten. Betreft het echter een verdeling ingevolge executie door de hypotheekhouder, dan geldt niet deze bepaling maar geldt de regeling van art. 3:270 B.W. (art. 551 lid 5 Rv.). Zie de pagina Hypotheek.

Betaling vordering executant uit executie-opbrengst onroerende zaak en vrijval restant aan geëxecuteerde

Indien er geen andere schuldeiser is, die op het geëxecuteerde of op de koopprijs beslag heeft gelegd, en evenmin door de executie een beperkt recht vervalt, draagt de notaris aan de executant uit de netto-opbrengst van de zaak af hetgeen aan deze blijkens een door hem te dien aanzien aan de notaris afgelegde verklaring krachtens zijn executoriale titel toekomt. Het overschot keert de notaris uit aan de geëxecuteerde (art. 551 lid 1 Rv.).

Depot executie-opbrengst onroerende zaak bij meerdere schuldeisers

Zijn er meerdere schuldeisers die aanspraak maken op (een deel van) de opbrengst, dan stort de notaris de executieopbrengst onder een door hem aan te wijzen bewaarder (art. 551 lid 2 Rv.).

Minnelijke verdeling executie-opbrengst onroerende zaak

Wanneer er meerdere partijen zijn, die gerechtigd (kunnen) zijn tot de executie-opbrengst, en zij met elkaar en met de geëxecuteerde tot overeenstemming komen over de verdeling van de executie-opbrengst, dan hoeft geen storting in een depot plaats te vinden en kan de notaris uitkeren conform de bereikte overeenstemming over de verdeling (art. 551 lid 3 Rv.).

Aansprakelijkheid Staat voor juiste verdeling executie-opbrengst

Wanneer de verdeling niet op juiste wijze plaatsvindt, dan is de Staat voor die fout naast de notaris aansprakelijk (art. 551 lid 4 Rv.).

Rangregeling

Wanneer er meerdere schuldeisers zijn die aanspraak maken op de executieopbrengst, dan kan ieder van hen een rangregeling verzoeken (art. 551a lid 1 Rv.).

Blijkens HR 22 februari 2022 (Lisman/Rentec) heeft ook een schuldeiser, die (slechts) een verklaring voor recht heeft verkregen, dat een partij mede aansprakelijk is voor een schuld waarvoor de schuldeiser tegen een andere partij een executoriale titel heeft verkregen, een geldige executoriale titel die in een rangregeling geldend gemaakt kan worden.

Minnelijke regeling tijdens rangregeling

Komen zij er alsnog samen uit, dan kan de rangregeling achterwege blijven. De minnelijke regeling moet dan in een authentieke akte (oftewel door de notaris) worden vastgelegd (art. 551a lid 2 Rv.).

Verzoek tot rangregeling verdeling executie-opbrengst onroerende zaak

Een dergelijk verzoek moet worden gedaan aan de Voorzieningenrechter (art. 552 lid 1 Rv.). Bevoegd is de rechtbank binnen welker rechtsgebied zich de geëxecuteerde zaken geheel of grotendeels bevinden.

Het verzoek houdt in de benoeming van een rechter-commissaris, voor (door) wie de verdeling zal plaatsvinden. Lid 2 schrijft voor welke bescheiden bij het verzoek gevoegd moeten worden. Tegen de benoeming is geen hoger beroep mogelijk (art. 552 lid 3 Rv.).

Wettelijke bepalingen rangregeling na executie van roerende zaak van overeenkomstige toepassing

Voor de rangregeling inzake de executie-opbrengst na executie door de hypotheekhouder is de regeling voor de rangregeling na executie van een roerende zaak van overeenkomstige toepassing (art. 552 lid 4 Rv.). Althans de artikelen 482-490a, 490c en 490d Rv.. Zie voor deze bepalingen de pagina Verdeling executie-opbrengst roerende zaak.

Gecompliceerde verdeling na verkoop meerdere objecten

Zijn er meerdere onroerende zaken executoriaal verkocht, maar heeft niet iedere schuldeiser aanspraak maken op de opbrengst van alle geveilde (of anderszins executoriaal verkochte) objecten, dan stelt de rechter-commissaris bij de rangregeling een verdeling op, waarbij hiermee rekening wordt gehouden (art. 553 lid 1 Rv.). Daarbij kan een schatting gemaakt worden van het aandeel, dat het object waarop zij zich konden verhalen, uitmaakte van de opbrengst.

Auteur & Last edit

[MdV, 18-01-2020; laatste bewerking 28-03-2022]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.