LawyrupBurgerlijke rechtsvorderingWijze van procederen (Boek 1 Rv.)Algemene bepalingen civiele procedures (Titel 1, Boek 1 Rv.)Rol ACM en Europese Commissie in mededingingszaken (Afd. 5A, Titel 1, Boek 1 Rv.)

Rol ACM en Europese Commissie in mededingingszaken (Afd. 5A, Titel 1, Boek 1 Rv.)

Inleiding rol ACM en Europese Commissie in mededingingszaken

In Afd. 5A, Titel 1, Boek I Rv. is de rol van het Autoriteit Consument en Markt en de Europese Commissie in mededingingszaken geregeld. De afdeling omvat maar één artikel  (art. 44a Rv.). De basis voor deze afdeling is de door de Raad van de Europese unie vastgestelde Verordening (EG) nr. 1/2003, specifiek artikel 15 lid 3.

NB: de links naar wetsartikelen verwijzen naar de niet-digitale versie van Rv.. Klik op deze link voor de digitale versie.

Rechten van ACM of Europese Commissie  

Art. 44a lid 1 Rv. stelt dat de Autoriteit Consument en Markt of de Europese Commissie schriftelijke opmerkingen (of als de rechter toestemming geeft mondelinge opmerkingen) mogen maken bij een procedure als dit gaat betreffende de uitvoering van de mededingingsregels van artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag . Ze moeten hiervoor wel aangeven dat zij dit wensen (art. 44a lid 1 Rv.).

Aangezien het EG-verdrag is vervangen door het VWEU, worden in plaats van art. 81 en 82 EG-Verdrag nu art. 101 en 102 VWEU bedoeld. Deze bepalingen bevatten regels voor ondernemingen betreffende de mededinging . 

Naast dit recht, hebben de ACM en de Europese Commissie ook de mogelijkheid om relevante stukken te verkrijgen, die zij nodig hebben voor hun beoordeling (lid 2). De rechter zal een termijn bepalen waarbinnen ze hun mening kunnen geven. 

Bijstand Autoriteit Consument en Markt 

In sommige gevallen is het zeer moeilijk om de omvang te bepalen van de schade die is geleden door een inbreuk op het mededingingsrecht. Mocht dit het geval zijn, dan kan er op verzoek van de rechter bijstand verleend worden door de ACM om de omvang te bepalen (lid 3). Dit betreft een inbreuk op het mededingingsrecht zoals vermeld in art. 6:193k sub a B.W.. Dit houdt in dat dit weer een schending van het mededingingsrecht op basis van art. 101 of 102 VWEU betreft. Zie ook de pagina Schending mededingingsrecht.

Reactie procespartijen

Procespartijen hebben de mogelijkheid om te reageren op schriftelijke dan wel mondelinge opmerkingen van de ACM of Europese Commissie. Dit rechter geeft hierbij wanneer ze kunnen reageren op de opmerkingen (lid 4).

Auteur & Last edit

[TL, 21-11-2018]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.