Verwijzing en voeging van zaken (Par. 4, Afd. 10, Boek 1 Rv.)

Inleiding verwijzing en voeging van zaken

In Par. 4, Afd. 10, Titel 2, Boek 1 Rv. is een regeling opgenomen voor verwijzing van een procedure naar een andere rechter, of juist het samenvoegen van zaken die aan elkaar verknocht zijn en waarin het dus beter is om die gelijktijdig te laten behandelen vanuit het oogpunt van “proceseconomie” en om tegenstrijdige beslissingen te voorkomen.

De Paragraaf kent drie bepalingen (art. 220 Rv. tot en met art. 222 Rv.). Het gaat hier om een andere voeging dan die van Par. 3: daar voegt een partij zich aan de zijde van een partij die al aan het proces deelneemt. Bij de voeging van Par. 4 gaat het om het samenvoegen van gelijktijdig aanhangige procedures (zaken).

*NB de links op deze pagina verwijzen naar de versie van de wet zoals die geldt voor digitaal procederen. Zie voor niet-digitaal deze link.

Vorderen van verwijzing

Art. 220 lid 1 Rv. bepaalt, dat in zaken die reeds eerder bij een andere gewone rechter van gelijke rang aanhangig zijn gemaakt verwijzing naar die andere rechter gevorderd kan worden:

– tussen dezelfde partijen over hetzelfde onderwerp, of

– in geval de zaak verknocht is aan een zaak die reeds bij een andere gewone rechter van gelijke rang aanhangig is

In deze zaken kan de rechter ook ambtshalve naar die andere rechter verwijzen, nadat partijen hierover zijn gehoord.

Verwijzing is ook mogelijk indien één der zaken bij de kantonrechter in behandeling is en de andere niet.

Wijze en tijdstip van vorderen van verwijzing

De eiser kan deze vordering slechts instellen bij de procesinleiding of bij incidentele conclusie vóór het verweer (lid 2). De gedaagde doet dit door middel van een incidentele conclusie voor alle weren, op de voor verweer bepaalde dag (lid 3).

Oproep na verwijzing

Indien een zaak naar een andere rechter wordt verwezen, heeft iedere partij het recht de overige partijen bij exploot op te roepen (art. 221 Rv.).

Voor deze oproeping moeten de voorgeschreven termijnen in acht worden genomen. Een domiciliekeuze blijft van kracht.

Voeging van zaken

Voeging van zaken is zoals hiervoor al aangegeven mogelijk, wanneer er sprake is van verknochtheid. Dit dient de proceseconomie en voorkomt tegenstrijdige beslissingen van verschillende rechters (art. 222 Rv.).

In geval voor dezelfde rechter tussen dezelfde partijen en over hetzelfde onderwerp tegelijk zaken aanhangig zijn, of voor dezelfde rechter verknochte zaken aanhangig zijn, kan daarvan de voeging worden gevorderd. In deze zaken kan de rechter ook ambtshalve tot voeging overgaan.

Wijze van voeging van zaken

De werkwijze is hetzelfde als welke geldt voor verwijzing (zie boven).

Auteur & Last edit

[MdV, 25-01-2019]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.