LawyrupBurgerlijk wetboekBijzondere overeenkomsten (Boek 7 B.W.)Huur (Titel 4, Boek 7 B.W.)Huur van woonruimte (Afd. 5, Titel 4, Boek 7 B.W.)Algemene bepalingen huur woonruimte (Par. 1, Afd. 5, Titel 4, Boek 7 B.W.)

Toepasselijkheid

Afdeling 5 van Titel 4 Boek 7 B.W. is (uitsluitend) van toepassing op woonruimte. Maar niet op huur van woonruimte die naar zijn aard slechts van korte duur is (art. 7:232 lid 2 B.W.).

Onzelfstandige woonruimte waar de verhuurder zelf ook woont

De wet kent in lid 3 verder een uitzondering voor de verhuur van onzelfstandige woonruimte die deel uitmaakt van een woning waarin de verhuurder zijn hoofdverblijf heeft, gedurende negen maanden na het ingaan van de overeenkomst. Dit geldt alleen wanneer die woning niet eerder aan dezelfde huurder deze of andere woonruimte is verhuurd. In dat geval gelden de artikelen 206 lid 3, 270, 271 lid 4, 272, 273, 274, 275, 276, 277 en 281 niet voor de overeenkomst.

Definitie woonruimte

Onder woonruimte wordt verstaan een gebouwde onroerende zaak voor zover deze als zelfstandige dan wel niet zelfstandige woning is verhuurd, dan wel een woonwagen of een standplaats, alsmede de onroerende aanhorigheden (art. 7:233 B.W.).

Definitie zelfstandige woning

Onder zelfstandige woning wordt verstaan de woning welke een eigen toegang heeft en welke de bewoner kan bewonen zonder daarbij afhankelijk te zijn van wezenlijke voorzieningen buiten de woning (art. 7:234 B.W.).

Definitie woonwagen en standplaats

“Woonwagen” en “standplaats” zijn gedefinieerd in art. 7:235 B.W. en art. 7:236 B.W..

Definitie prijs woonruimte

In deze afdeling wordt onder prijs verstaan het geheel van de verplichtingen die de huurder tegenover de verhuurder bij of ter zake van huur op zich neemt. Huurprijs is de prijs die is verschuldigd voor het enkele gebruik van de woonruimte (art. 7:237 lid 1 en 2 B.W.). Verder definieert de wet “nutslasten” (lid 3) en “energieprestatievergoeding” (lid 4).

Huurcommissie

Bij geschillen over de huurprijs van woonruimte kan de huurder of de verhuurder een verzoek indienen bij de huurcommissie als genoemd in art. 7:238 B.W..

Kleine herstellingen die voor rekening van de huurder komen

Volgens art. 7:217 B.W. komen zgn. “kleine herstellingen” voor rekening van de huurder. Art. 7:240 B.W. voorziet in de mogelijkheid om bij AMvB te bepalen, wat onder kleine herstellingen te verstaan is. Ter uitvoering van deze bepaling is het Besluit kleine herstellingen uitgevaardigd.

Gebreken

Een soortgelijke bepaling geldt voor gebreken (art. 7:241 B.W.). Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt bepaald welke tekortkomingen in elk geval als gebreken worden aangemerkt.

Van de krachtens dit artikel vastgestelde bepalingen kan niet ten nadele van de huurder worden afgeweken (laatste volzin art. 7:241 B.W.).

Verbod tot in gebruik geven

De huurder van woonruimte mag deze niet geheel of deels aan een ander in gebruik geven (art. 7:244 B.W.). Dit is een uitzondering op de algemene regeling van huur en verhuur (art. 7:221 B.W.). De huurder van een zelfstandige woning die in die woning zijn hoofdverblijf heeft, is echter bevoegd een deel daarvan aan een ander in gebruik te geven.

Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte

In de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte worden nadere regels gegeven aangaande huurprijzen en andere vergoedingen, aldus art. 7:245 B.W..

Auteur & Last edit

[MdV, 27-09-2018; laatste bewerking 2-11-2020]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.

Vond je deze content nuttig? Steun Lawyrup met een donatie naar keuze.

Doneren