LawyrupBurgerlijk wetboekBijzondere overeenkomsten (Boek 7 B.W.)Koop en ruil (Titel 1, Boek 7 B.W.)Bijzondere gevolgen van niet-nakoming door verkoper (Afd. 3, Titel 1, Boek 7 B.W.)

Bijzondere gevolgen van niet-nakoming door verkoper (Afd. 3, Titel 1, Boek 7 B.W.)

Inleiding bijzondere gevolgen niet-nakoming verkoper

Naast de bepalingen over de verplichtingen van de verkoper kent de wet nog een afdeling, waarin bijzondere gevolgen van de niet-nakoming van de koopovereenkomst door de verkoper worden geregeld. Die zijn te vinden in Afd. 3, Titel 1, Boek 7 B.W.. De regeling omvat 7 artikelen.

Verzuim consumentenkoop

In art. 7:19a B.W. is een bijzondere regeling opgenomen voor verzuim van de verkoper bij consumentenkoop (zoals gedefinieerd in art. 7:5 lid 1 B.W.). Deze regeling is een uitvloeisel van de Implementatiewet Richtlijn consumentenrechten (zie Stb. 2014, 140).

Art. 7:20 B.W. Heeft het verkochte een last of beperking als bedoeld in art. 7:15 B.W. dan kan de koper vorderen dat dit wordt opgelost. De verkoper moet dit wel redelijkerwijs kunnen oplossen.

Art. 7:21 B.W. Bij non-conformiteit kan de koper de volgende vorderingen instellen:

– afleveren van het ontbrekende

– herstel van de afgeleverde zaak, of

– vervanging van de geleverde zaak

Dit op kosten van de verkoper (lid 2), die dit een beetje rapido moet doen (lid 3).

Art. 7:23 B.W. De koper moet “binnen bekwame tijd” klagen over non-conformiteit. Betreft het eigenschappen, waarvan de verkoper had meegedeeld dat het verkocht die bezat, of tekortkomingen waarmee de verkoper bekend was maar niet heeft meegedeeld, dan vangt de bekwame tijd aan na ontdekking. De vordering verjaart met een termijn van 2 jaar na kennisgeving aan de verkoper (lid 2). Voor jurisprudentie over de klachtplicht (waaronder enkele arresten waarop art. 7:23 B.W. mede van toepassing is) zie de pagina Verdere gevolgen niet-nakoming inzake de klachtplicht van art. 6:89 B.W..

Bijzondere bepalingen bij consumentenkoop

Art. 7:19a B.W. Als de verkoper niet tijdig binnen de termijn van art. 7:9 B.W. (30 dagen) levert, dan is hij in verzuim na ingebrekestelling door de koper met een redelijke termijnstelling om alsnog te leveren (lid 1). Dit geldt volgens lid 2 niet: wanneer de verkoper weigert te leveren, wanneer de termijn essentieel is dan wel de koper dit bij aankoop heeft meegedeeld.

De koper kan na intreden van het verzuim ontbinden (lid 3). De verkoper moet alles wat betaald is terugbetalen.

Bij consumentenkoop zijn de aanspraken op herstel of vervanging aangescherpt (art. 7:21 lid 4 B.W.). Dit tenzij de kosten daarvan niet in verhouding staan (lid 5). in dat geval moet (kan) de koper andere aanspraken doen gelden, zoals schadevergoeding en/of restitutie. Komt de verkoper zijn plichten niet na, dan mag de consument dit door een ander laten doen en de kosten op de verkoper verhalen.

Art. 7:22 B.W. De consument kan bij non-conformiteit de koop ontbinden (tenzij de afwijking slechts gering is) of de prijs te verminderen naar rato van de tekortkoming (lid 1 aanhef en sub a en b). De koper kan dit slechts vorderen als herstel of vervanging niet mogelijk is, of redelijkerwijs niet kan worden gevergd, of als de verkoper niet snel alsnog deugdelijk presteert. De algemene bepalingen inzake ontbinding zijn bij prijsvermindering overeenkomstig van toepassing (lid 3). De koper kan dus ook aanvullende schadevergoeding vorderen.

Bij consumentenkoop is een mededeling binnen twee maanden na ontdekking van een gebrek voldoende (art. 7:23 lid 1, laatste zin B.W.).

Art. 7:24 B.W. Indien de zaak bij consumentenkoop niet voldoet, heeft de koper recht op schadevergoeding conform de algemene verzuimregeling van art. 6:74 t/m 6:110 B.W.. Betreft het echter een geval van productaansprakelijkheid als bedoeld in art. 6:185 e.v. B.W. dan is de verkoper niet aansprakelijk tenzij hij ervan wist. Vergoedt de verkoper die schade toch dan moet de koper zijn aanspraken jegens de fabrikant overdragen aan de verkoper.

Art. 7:25 B.W. beschermt de verkoper die geconfronteerd is met een actie op grond van art. 7:24 B.W. door dwingendrechtelijk te bepalen dat hij zich op zijn voorman kan verhalen, als die ook bedrijfsmatig handelde.

Auteur & Last edit

[MdV, 3-09-2018]

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.