LawyrupBurgerlijk wetboekVerkeersmiddelen en vervoer (Boek 8 B.W.)Wegvervoersrecht (Hoofdstuk IV, Boek 8 B.W.)Wegvervoer (Titel 13, Hoofdstuk IV, Boek 8 B.W.)Overeenkomst goederenvervoer over de weg (Afd. 2, Titel 13, Hoofdstuk IV, Boek 8 B.W.)

Overeenkomst goederenvervoer over de weg (Afd. 2, Titel 13, Hoofdstuk IV, Boek 8 B.W.)

Inleiding overeenkomst goederenvervoer over de weg

Afd. 2, Titel 13, Hoofdstuk IV, Boek 8 B.W. regelt de overeenkomst van goederenvervoer over de weg. Deze afdeling omvat 49 bepalingen (art. 8:1090 B.W. tot en met art. 8:1138 B.W.). Op internationaal wegvervoer is het Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal goederenvervoer over de weg (CMR-verdrag) van toepassing. Zie de pagina CMR-verdrag.

In het arrest HR 22 april 2022 (Logistic Solutions/TMS c.s.) is te zien, dat op een overeenkomst tot het vervoeren van een aantal pakketten voor eenzelfde afzender enerzijds de bepalingen van deze afdeling van toepassing kunnen zijn, voor de pakketten die aan geadresseerden in Nederland afgeleverd moeten worden, en anderzijds het CMR-verdrag, voor de pakketten die bij geadresseerden in het buitenland moeten worden afgeleverd.

Samenloopbepaling huur, bewaarneming en bruikleen bij vervoer goederen over

Art. 8:1094 B.W. sluit de wettelijke bepalingen voor huur, bewaarneming en bruikleen uit ten aanzien van de terbeschikkingstelling van een voertuig met bestuurder uit, voor zover dit ziet op vervoer van goederen (de wet spreekt van ‘zaken’). Hiermee sluit de wetgever samenloop van die wettelijke regelingen met het binnenvaartrecht uit. Het zeevervoersrecht en het binnenvaartrecht kennen een gelijkluidende bepaling. Zie de pagina Overeenkomst van goederenvervoer over zee en de pagina Overeenkomst goederenvervoer over binnenwateren.

Verplichting wegvervoerder de goederen in dezelfde staat af te leveren

De wegvervoerder is verplicht ten vervoer ontvangen zaken ter bestemming af te leveren en wel in de staat waarin hij hen heeft ontvangen (art. 8:1095 B.W.). Die bepaling is gelijkluidend aan de verplichting voor vervoersovereenkomsten in het algemeen (art. 8:21 B.W.). Zie de pagina Overeenkomst van goederenvervoer (algemeen).

Vervoer zonder vertraging

Daarnaast is de wegvervoerder verplicht ten vervoer ontvangen zaken zonder vertraging te vervoeren (art. 8:1096 B.W.). Die bepaling is ook gelijkluidend aan de verplichting voor vervoersovereenkomsten in het algemeen (art. 8:22 B.W.).

Beperking aansprakelijkheid wegvervoerder

Voor zover de vervoerder aansprakelijk is wegens niet nakomen van de op hem uit hoofde van de art. 8:1095 B.W. en art. 8:1096 B.W. rustende verplichtingen, is hij niet aansprakelijk boven bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen bedragen (art. 8:1105 B.W.).

Ter uitvoering van deze bepaling is het Besluit van 11 maart 1991 vastgesteld. De schadevergoeding die de vervoerder wegens het niet nakomen van de op hem uit hoofde van art. 8:1095 B.W. rustende verplichtingen mogelijkerwijs is verschuldigd, is beperkt tot een bedrag van € 3,40 per kilogram (art. 1 Besluit).

De schadevergoeding die de vervoerder wegens het niet nakomen van de op hem uit hoofde van artikel 1096 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek rustende verplichting mogelijkerwijs is verschuldigd, is – onder voorbehoud van art. 5 Besluit (dat gaat over een combinatie van niet of niet in goede staat afgeleverd en te laat afgeleverd) – beperkt tot het bedrag van de vracht (art. 4 Besluit).

Auteur & Last edit

[MdV, 17-03-2022; laatste bewerking 27-05-2022]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.