LawyrupBurgerlijke rechtsvorderingRechtspleging van onderscheiden aard (Boek 3 Rv.)Middelen tot bewaring van recht (Titel 4, Boek 3 Rv.)Conservatoir beslag onder de schuldeiser (Afd. 5, Titel 4, Boek 3 Rv.)

Conservatoir beslag onder de schuldeiser (Afd. 5, Titel 4, Boek 3 Rv.)

Inleiding conservatoir eigenbeslag

De schuldeiser kan niet alleen conservatoir beslag leggen onder de schuldenaar voor hetgeen hij van de schuldenaar te vorderen heeft, of onder een derde op wie de schuldenaar een vordering heeft. Hij kan ook beslag leggen onder zichzelf op hetgeen de schuldenaar van hem te vorderen heeft (art. 724 Rv.).

Het ligt voor de hand dit te doen als er (nog) geen verrekening mogelijk is (zie ook de pagina verrekening).

Dit beslag kan worden gelegd op de goederen genoemd in de bepaling inzake executoriaal eigenbeslag (art. 479h Rv.): op de vorderingen die zijn schuldenaar op hem heeft of uit een ten tijde van het beslag reeds bestaande rechtsverhouding rechtstreeks zal verkrijgen, alsook op de aan zijn schuldenaar toebehorende roerende zaken die hij voor deze onder zich heeft en die geen registergoederen zijn.

De goederen moeten worden beschreven in het verzoekschrift tot vragen van verlof voor het eigenbeslag.

Net als bij alle andere conservatoire beslagen moet deze regeling steeds ook worden bezien tegen de achtergrond van de algemene bepalingen inzake conservatoir beslag. Zie de pagina Algemene bepalingen conservatoir beslag.

NB vanwege het (mislukte) KEI-project digitaal procederen hebben we twee versies van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering: niet-digitaal en digitaal. De links worden voortaan gemaakt naar niet-digitaal, maar het kan zijn dat er nog links voorkomen naar digitaal. Let dus op naar welke je wordt verwezen.

Wanneer geen eigenbeslag?

Eigenbeslag kan niet worden benut om de executie van de vordering van de wederpartij tegen te gaan. Dit wordt aangemerkt als misbruik van recht (zie de pagina Begripsbepalingen, art. 3:13 B.W. misbruik van bevoegdheid). De Voorzieningenrechter zal het verlof tot het leggen van een dergelijk beslag weigeren.

Rechtspraak

Rb. Den Haag 21 december 2018 (Biopromotions/TN Plastics) – eigenbeslag op toegewezen executoriale vordering van wederpartij is misbruik van recht, tenzij redelijkerwijs vaststaat dat de vordering waarvoor beslag is gelegd “hard” is.

HR 27 november 2009 (Ontvanger/NN te Polen) – beslag Belastingdienst onder zichzelf is geoorloofd; eigenbeslag is juist bedoeld voor het geval de beslaglegger niet kan verrekenen

Rb. Amsterdam 31 augustus 2004 (NJF 2004, NJF 529) beslag onder de deurwaarder op krachtens executie betaalde is verkapt eigenbeslag

Rb. Breda 8 september 2004 (NJF 2004, 544) eigenbeslag afgewezen omdat tegenvordering verzoeker onvoldoende vaststaat

Auteur & Last edit

[MdV, 23-06-2018; bijgewerkt 16-01-2019]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.

Vond je deze content nuttig? Steun Lawyrup met een donatie naar keuze.

Doneren