Gerechtelijke bewaring (Afd. 2, Titel 7, Boek 3 Rv.)

Inleiding gerechtelijke bewaring

Afd. 2, Titel 7, Boek 3 Rv. vinden we de wettelijke regeling inzake gerechtelijke bewaring. Men spreekt ook wel van “sekwestratie”. Deze regeling lijkt zeer omvangrijk. Maar feitelijk gaat het maar om 9 bepalingen: art. 853 Rv. tot en met art. 861 Rv.. De rest is vervallen.

NB De links naar de wettekst verwijzen naar de niet-digitale versie van Rv..

Wanneer is gerechtelijke bewaring mogelijk?

Blijkens art. 853 Rv. is de mogelijkheid van gerechtelijke bewaring in een aantal gevallen in de wet voorzien. Zoals in:

art. 445 Rv. voor executoriaal beslag op contant geld en waardepapieren;
art. 446 Rv. voor executoriaal beslag op roerende zaken;
art. 709 Rv. voor sekwestratie bij conservatoir beslag.

En ook kan gerechtelijke bewaring door een ander dan de huidige bewaarder worden gevorderd van een verpande zaak, bij verwaarlozing van de verpande roerende zaak door degeen die deze onder zich heeft (art. 3:257 B.W.). Zie ook de pagina Pandrecht. En verder is de schuldenaar bevoegd – bij een verplichting tot betaling van een geldsom of afgifte van een zaak – deze in bewaring te stellen als er sprake is van schuldeisersverzuim (art. 6:66 B.W.). Zie ook de pagina Schuldeisersverzuim. Vgl. hierover de conclusie van de P-G d.d. 13 mei 2016 inzake een geschil over de afwikkeling van een onroerend goed transactie (randnr. 3.13.2 e.v.).

Daarnaast kan gerechtelijke bewaring steeds door de Voorzieningenrechter in kort geding worden bevolen (zie ook de pagina Kort geding).

Van bewaring is ook sprake als er bewijsbeslag is gelegd op grond van art. 843a Rv.. De bescheiden (tegenwoordig vaak digitale informatie) worden in gerechtelijke bewaring gegeven totdat is beslist of degeen die deze in beslag heeft laten nemen daarin inzage mag nemen. Vgl. Hof Den Haag 13 februari 2018 (MOEG c.s./Intertech Mechanical). En Rb. Midden Nederland 2 november 2018 (Tomra Sorting Ltd./Kiremko).

Wie kan worden aangewezen als bewaarder?

De rechter wijst de bewaarder aan (art. 854 Rv.). Daarbij moet zijn voldaan aan twee voorwaarden: (i) de bewaarder moet bereid zijn de bewaring op zich te nemen en (ii) de rechter moet de bewaarder daartoe geschikt achten.

Ook de deurwaarder kan – bij beslaglegging op de voet van art. 446 Rv. – een bewaarder aanwijzen, als hij ter plaatse geen tegen een redelijk loon tot bewaring bereid vindt, die voor de bewaring van de zaken was aangewezen.

Bewaring van roerende zaken

De bewaarder ontvangt van de opdrachtgever tot bewaring van roerende zaken (niet-registergoederen) het gerechtelijk bevel op grond waarvan de bewaring plaatsvindt (art. 855 lid 1 Rv.). De bewaarder geeft van zijn kant een ontvangstbewijs af (art. 855 lid 2 Rv.).

Voorwaarden voor de bewaargeving

De bewaargeving vindt plaats volgens de “gebruikelijke voorwaarden” (art. 856 lid 1 Rv.). Blijkens Rb. Arnhem 5 december 2007 (beslagene eigenaar jacht/bewaarder en beslaglegger) betekent dit niet, dat de voor bewaring van jachten in de jachthaven gebruikelijke HISWA voorwaarden van toepassing zijn op de bewaring. De bewaarder en beslaglegger werden aansprakelijk gesteld voor de verwaarlozing en schade door total loss raken van de onder beslag in bewaring gegeven boot.

De kosten van liggeld en electra komen niet enkel en alleen als gevolg van het beslag en de daarop volgende bewaring voor rekening van de beslaglegger, aldus r.o. 3.53 in Hof Amsterdam 20 december 2016 (renovatie French Dragon). Deze kosten zou de beslagene anders ook hebben moeten maken en komen dus voor diens eigen rekening.

Afgifte na einde bewaargeving

Wanneer de bewaring wordt gelast in afwachting van de beslissing aan wie de zaak toekomt, dan geeft de bewaarder deze na die beslissing af aan de alsdan te blijken gerechtigde (art. 861 lid 2 Rv.).

Vgl. Rb. Rotterdam 22 februari 2011 (Gezicht op Delfshaven), 5e alin. boven het dictum.

Rechtspraak

Rb. Arnhem 5 december 2007 (beslagene eigenaar jacht/bewaarder en beslaglegger) – voor bewaring van een jacht zijn de “gebruikelijke voorwaarden” niet de in de jachthaven gebruikelijke HISWA voorwaarden. Die gelden niet voor de bewaring.

Auteur & Last edit

[MdV, 21-03-2020; laatste bewerking 7-04-2020]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.

Vond je deze content nuttig? Steun Lawyrup met een donatie naar keuze.

Doneren