LawyrupBurgerlijke rechtsvorderingRechtspleging van onderscheiden aard (Boek 3 Rv.)Procedures tegen onredelijk bezwarende bedingen in algemene voorwaarden (Titel 12, Boek 3 Rv.)

Procedures tegen onredelijk bezwarende bedingen in algemene voorwaarden (Titel 12, Boek 3 Rv.)

Inleiding procedures tegen onredelijk bezwarende bedingen in algemene voorwaarden (Titel 12, Boek 3 Rv.)

In Titel 12, Boek 3 Rv. worden enkele specifieke bepalingen gegeven voor procedures waarmee wordt opgekomen tegen onredelijk bezwarende bedingen in algemene voorwaarden. De Titel omvat 4 artikelen (art. 1003 Rv. tot en met art. 1006 Rv.). Het gaat hierbij om de collectieve procedures door en tegen rechtspersonen (en hun leden), die opkomen tegen onredelijk bezwarende bedingen in algemene voorwaarden (zie de pagina Algemene voorwaarden).

NB de links naar de wettekst worden gemaakt naar niet-digitaal.

Exploten aan en van (de leden van) een vereniging ter belangenbehartiging

In (art. 1003 Rv.). wordt een uitzondering gegeven voor het vereiste in art. 111 Rv., dat exploten (met name een exploot van dagvaarding) in een procedure de naam en de woonplaats van partijen dient te vermelden (zie de pagina Dagvaarding). Exploten aan een vereniging die ten doel heeft de behartiging van belangen van personen die een beroep of bedrijf uitoefenen hoeven niet de naam en de woonplaats van die leden afzonderlijk te vermelden (art. 1003 aanhef en sub 1 Rv.).

Dit geldt ook voor leden van een vereniging die in 1e aanleg mede in rechte is betrokken, maar inmiddels is ontbonden.

Het omgekeerde geldt dit ook voor exploten uitgebracht door zo’n vereniging (art. 1003 aanhef en sub 2 Rv.).

Verzoekschriftprocedure tegen leden ontbonden vereniging

Eenzelfde regel geeft de wet in (art. 1004 Rv.) voor de verzoekschriftprocedure als bedoeld in art. 6:242 lid 2 B.W..

Cassatie slechts door verschenen partijen

Art. 1005 Rv. bepaalt dat cassatie in een procedure op grond van art. 6:240 B.W. – waarbij de namen en woonplaatsen niet zijn vermeld – slechts kan worden ingesteld door de in de procedure (bij het Gerechtshof in Den Haag) verschenen partijen.

Partijen worden beschouwd als één partij

Art. 1006 Rv. bepaalt dat in dergelijke zaken alle partijen als één partij worden beschouwd. Niet verschenen partijen kunnen niet in de proceskosten veroordeeld worden.

Zekerheidstelling proceskosten

Op vordering van ieder van partijen kan op ieder moment zekerheidstelling voor de proceskosten worden gevorderd als er gerede twijfel bestaat dat de wederpartij die zal kunnen betalen. Zie ook de pagina Zekerheidstelling proceskosten.

Auteur & Last edit

[MdV, 16-02-2020]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.