Zekerheidstelling proceskosten (Par. 6, Afd. 10, Titel 2, Boek 1 Rv.)

Inleiding zekerheidstelling proceskosten

De gedaagde, die door een buitenlandse procespartij wordt gedagvaard, zal zich kunnen verweren met de eis, dat de eiser eerst zekerheid moet stellen voor de proceskosten. De fraaie Latijnse naam van deze tegenwerping is “cautio iudicatum solvi”. Dit incident wordt geregeld in art. 224 Rv..

De gedachte hierachter is, dat de gedaagde – wanneer hij de procedure wint en de eiser in de proceskosten veroordeeld wordt – niet genoodzaakt wordt om naar een ver buitenland te gaan om te proberen daar deze kosten te verhalen, waarbij ook de erkenning van het Nederlandse vonnis een probleem kan gaan vormen.

Dit verweer kan niet gevoerd worden tegen een eiser uit een andere lidstaat van de EU. Dat is logisch, omdat binnen de EU sprake is van erkenning van titels en er meer mogelijkheden zijn om tot tenuitvoerlegging van uitspraken over te gaan.

Daarnaast kunnen er andere verdragsrechtelijke afspraken zijn, die de vordering tot zekerheidstelling uitsluiten. Zoals voor partijen in de USA (zie rechtbank Amsterdam d.d. 22 oktober 2014) en Israël (zie Hof Den Haag 6 juli 2020 (ingezetene Belgie met Israëlische nationaliteit/Jodaav Horeca B.V. (i.l.) r.o. 1 t/m 5). Het Hof overweegt:

“… is artikel 17 van het Verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering (‘Haags Rechtsvorderingsverdrag’) van toepassing, bij welk verdrag Nederland, België en Israël verdragsluitende staten zijn. Ingevolge dat artikel kan ter dekking van de gerechtskosten bij gemis van domicilie of verblijfplaats in het land (i.c. Nederland) geen zekerheidstelling worden opgelegd aan onderdanen van een van de verdragsluitende staten (i.c. Israël), die in een van die staten hun domicilie hebben (i.c. België).”

*NB de links op deze pagina verwijzen naar de versie van de wet zoals die geldt voor digitaal procederen. Zie voor niet-digitaal deze link.

Zekerheidstelling t.b.v. derde in verklaringsprocedure

In een procedure waarin de verklaring van een derde-beslagene door de executant wordt betwist, kan de derde ook zekerheidstelling vorderen voor de proceskosten. Zie de pagina Executoriaal derdenbeslag.

Geschillen zekerheidstelling

De wet kent met  art. 616 Rv. een specifieke bepaling over geschillen over zekerheidstelling. De competente rechter is in beginsel de Voorzieningenrechter. Ook regelt deze bepaling de relatieve competentie. Zie de pagina Zekerheidstelling.

Rechtspraak

HR 11 januari 2019 (derde uit VAE/mr. Dekker q.q. curator LCG Canada Financial Products 1 B.V.) – zekerheidstelling proceskosten buitenlandse procespartij geldt ook voor derde die in verzet komt tegen faillietverklaring;

Rb. Overijssel 7 november 2018 – Brexit geen reden voor toewijzing cautio iudicatum solvi. Er is ook een bilateraal verdrag, dat in geval van uittreding van kracht is en zekerheidstelling eveneens uitsluit.

Auteur & Last edit

[Mdv, 24-02-2016; bijgewerkt 29-09-2021]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.