LawyrupBurgerlijke rechtsvorderingWijze van procederen (Boek 1 Rv.)Verzoekschriftprocedure 1e aanleg (Titel 3, Boek 1 Rv.)Verloop verzoekschriftprocedure (Afd. 4, Titel 3, Boek 1 Rv.)

Verloop verzoekschriftprocedure (Afd. 4, Titel 3, Boek 1 Rv.)

Inleiding verloop verzoekschriftprocedure

De wijze van procesvoering in verzoekschriftprocedures wijkt af van die in dagvaardingsprocedures. Verzoekschriftprocedures zijn eenvoudiger en duren doorgaans korter. Het procesverloop bij verzoekschriftprocedures is geregeld in Afd. 4, Titel 3 Boek 1 Rv. De afdeling omvat 15 bepalingen, art. 278 Rv. tot en met art. 291 Rv. (*).

De artikelen 292 tot en met 302 van deze afdeling zijn vervallen.

(*) NB de link verwijst naar de regeling voor niet-digitaal procederen).

Inhoud verzoekschrift

In art. 278 lid 1 Rv. worden de inhoudseisen voor het verzoekschrift vermeld: het verzoekschrift vermeldt de voornamen, naam en woonplaats of, bij gebreke van een woonplaats in Nederland, het werkelijk verblijf van de verzoeker, alsmede een duidelijke omschrijving van het verzoek en de gronden waarop het berust.

In zaken betreffende een nalatenschap vermeldt het verzoekschrift tevens de laatste woonplaats van de overledene of de reden waarom deze vermelding niet mogelijk is.

Het verzoekschrift wordt ondertekend en ter griffie ingediend. Indien de voorzieningenrechter daarop moet beschikken, kan het aan deze ter hand worden gesteld (art. 278 lid 2 Rv.).

Ondertekening door een advocaat

Tenzij indiening bij de kantonrechter plaatsvindt of ingevolge bijzondere wettelijke bepaling niet door een advocaat behoeft te geschieden, wordt het verzoekschrift ondertekend door een advocaat. Het kantoor van die advocaat geldt als gekozen woonplaats van de verzoeker (art. 278 lid 3 Rv.).

Inzagerecht belanghebbenden processtukken verzoekschriftprocedure

Iedere belanghebbende bij de procedure heeft recht op inzage en afschrift van het verzoekschrift, de verweerschriften, de op de zaak betrekking hebbende bescheiden en de processen-verbaal (art. 290 lid 1 Rv.).

Afschrift proces-verbaal verzoekschriftprocedure

De griffier verstrekt de verzoeker(s) en de in de procedure verschenen belanghebbenden zo spoedig mogelijk afschrift van processen-verbaal opgemaakt in de procedure (art. 290 lid 2 Rv.).

Afschrift van beschikkingen verzoekschriftprocedure

Hetzelfde geldt voor beschikkingen. Betreft het een eindbeschikking, dan is het afschrift dat wordt verstrekt aan degene die tot tenuitvoerlegging van de beschikking kan overgaan, opgemaakt in executoriale vorm (art. 290 lid 3 Rv.). In dit artikel staat een verwijzingsfoutje: er wordt verwezen naar art. 28 lid 5 en 6 Rv. maar kennelijk wordt gedoeld op art. 29 lid 5 en 6 Rv.. Zie de pagina Algemene beginselen procedures.

De griffier kan aan degenen die willen executeren een (nieuw) afschrift van de eindbeschikking verstrekken (art. 290 lid 4 Rv.).

Rechtspraak

Auteur & Last edit

[MdV, 29-12-2019; laatste bewerking 17-09-2021]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.