Pagina inhoud

  UBO-register ingevoerd

  Rechtspersonen moeten hun UBO opgeven

  De invoering van het UBO-register is een feit. In dit register wordt bijgehouden, wie de “uiteindelijk belanghebbende” (afgekort: UBO) is achter in Nederland opgerichte vennoot-schappen. Per 27 september 2020 treedt deze wet in werking. Doelstelling van het register om inzicht te verkrijgen wie er achter een bepaalde entiteit zit. De wet is een uitvloeisel van art. 30 van de herziene Vierde anti-witwas richtlijn (Richtlijn (EU) 2018/843). Die is ook gericht op de bestrijding van de financiering van terrorisme.

  Met deze wetswijziging wordt een algemene verplichting voor in Nederland opgerichte vennoot-schappen en andere juridische entiteiten ingevoerd om informatie te hebben en bij te houden over wie hun uiteindelijk belanghebbenden zijn. Deze is geïmplementeerd in de Handelsregisterwet 2007 en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Daarnaast is het niet bijhouden hiervan strafbaar gesteld als economisch delict (art. 47 Handelsregisterwet).

  De definitie UBO (een afkorting van de Engelse term “ultimate beneficiary owner”) wordt opgenomen in de Wwft (art. 10a Wwft). De Handelsregisterwet verwijst daarnaar. De definitie is: ”de natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over een vennootschap of andere juridische entiteit”.

  Doel van het UBO-register

  De integriteit van het financiële stelsel van de Europese Unie is afhankelijk van de transparantie van vennootschappen en andere juridische entiteiten. Bovendien kan dit een afschrikwekkend effect hebben.

  De lidstaten moeten volgens lid 1 van art. 30 van de Richtlijn zorgen dat binnen hun grondgebied opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten toereikende, accurate en actuele informatie inwinnen en bijhouden over wie hun UBO’s zijn, waaronder detailgegevens over de door de UBO’s gehouden economische belangen. Deze verplichting moet ook versterkt worden door een sanctie als deze informatie niet wordt gegeven. Deze informatie moet toegankelijk zijn voor de bevoegde autoriteiten. Al deze registers worden gekoppeld aan een Centraal Europees platform.

  Een ieder moet minimaal toegang hebben tot zes UBO-gegevens: naam, geboortemaand en -jaar, woonstaat, nationaliteit en de aard en omvang van het door de uiteindelijk belanghebbende gehouden economische belang. In uitzonderlijke omstandigheden en per geval kan een uitzondering worden gemaakt op de toegang tot UBO-informatie.

  Verder worden persoonlijke gegevens afgeschermd om alleen gebruikt te worden door bevoegde instanties binnen hun taakuitoefening.

  Wijziging Handelsregisterwet

  Het UBO-register wordt geregeld in de Handelsregisterwet (die voor meer achtergronden de pagina Handelsregisterwet 2007). De gegevens met betrekking tot de UBO worden zodoende meegenomen in de registratie in het handelsregister. Het openbare karakter maakt, dat de informatie ook door anderen dan de autoriteiten gecontroleerd kunnen worden. Dit is een register als vermeld in artikel 15a van de Handelsregisterwet 2007. Ondernemingen hebben 18 maanden de tijd om hun UBO in te schrijven. Binnen die termijn kan ook bezwaar gemaakt worden tegen vermelding op grond van de uitzonderingsbepalingen.

  MdV, 25-08-2020

  Pagina inhoud

   UBO-register ingevoerd

   Rechtspersonen moeten hun UBO opgeven

   De invoering van het UBO-register is een feit. In dit register wordt bijgehouden, wie de “uiteindelijk belanghebbende” (afgekort: UBO) is achter in Nederland opgerichte vennoot-schappen. Per 27 september 2020 treedt deze wet in werking. Doelstelling van het register om inzicht te verkrijgen wie er achter een bepaalde entiteit zit. De wet is een uitvloeisel van art. 30 van de herziene Vierde anti-witwas richtlijn (Richtlijn (EU) 2018/843). Die is ook gericht op de bestrijding van de financiering van terrorisme.

   Met deze wetswijziging wordt een algemene verplichting voor in Nederland opgerichte vennoot-schappen en andere juridische entiteiten ingevoerd om informatie te hebben en bij te houden over wie hun uiteindelijk belanghebbenden zijn. Deze is geïmplementeerd in de Handelsregisterwet 2007 en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Daarnaast is het niet bijhouden hiervan strafbaar gesteld als economisch delict (art. 47 Handelsregisterwet).

   De definitie UBO (een afkorting van de Engelse term “ultimate beneficiary owner”) wordt opgenomen in de Wwft (art. 10a Wwft). De Handelsregisterwet verwijst daarnaar. De definitie is: ”de natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over een vennootschap of andere juridische entiteit”.

   Doel van het UBO-register

   De integriteit van het financiële stelsel van de Europese Unie is afhankelijk van de transparantie van vennootschappen en andere juridische entiteiten. Bovendien kan dit een afschrikwekkend effect hebben.

   De lidstaten moeten volgens lid 1 van art. 30 van de Richtlijn zorgen dat binnen hun grondgebied opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten toereikende, accurate en actuele informatie inwinnen en bijhouden over wie hun UBO’s zijn, waaronder detailgegevens over de door de UBO’s gehouden economische belangen. Deze verplichting moet ook versterkt worden door een sanctie als deze informatie niet wordt gegeven. Deze informatie moet toegankelijk zijn voor de bevoegde autoriteiten. Al deze registers worden gekoppeld aan een Centraal Europees platform.

   Een ieder moet minimaal toegang hebben tot zes UBO-gegevens: naam, geboortemaand en -jaar, woonstaat, nationaliteit en de aard en omvang van het door de uiteindelijk belanghebbende gehouden economische belang. In uitzonderlijke omstandigheden en per geval kan een uitzondering worden gemaakt op de toegang tot UBO-informatie.

   Verder worden persoonlijke gegevens afgeschermd om alleen gebruikt te worden door bevoegde instanties binnen hun taakuitoefening.

   Wijziging Handelsregisterwet

   Het UBO-register wordt geregeld in de Handelsregisterwet (die voor meer achtergronden de pagina Handelsregisterwet 2007). De gegevens met betrekking tot de UBO worden zodoende meegenomen in de registratie in het handelsregister. Het openbare karakter maakt, dat de informatie ook door anderen dan de autoriteiten gecontroleerd kunnen worden. Dit is een register als vermeld in artikel 15a van de Handelsregisterwet 2007. Ondernemingen hebben 18 maanden de tijd om hun UBO in te schrijven. Binnen die termijn kan ook bezwaar gemaakt worden tegen vermelding op grond van de uitzonderingsbepalingen.

   MdV, 25-08-2020

   Meer actualiteiten