LawyrupBurgerlijk wetboekBijzondere overeenkomsten (Boek 7 B.W.)Arbeidsovereenkomst (Titel 10, Boek 7 B.W.)Bijzondere bepalingen uitzendovereenkomst (Afd. 11, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Bijzondere bepalingen uitzendovereenkomst (Afd. 11, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Inleiding bijzondere bepalingen uitzendovereenkomst

In Afd. 11, Titel 10, Boek 7 B.W. zijn enkele bijzondere bepalingen opgenomen inzake de uitzendovereenkomst. De afdeling omvat 3 artikelen (art. 7:690 B.W. tot en met art. 7:693 B.W.).

Definitie uitzendovereenkomst

Allereerst bevat de afdeling uiteraard de definitie van de uitzendovereenkomst (art. 6:290 B.W.):

– de arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer

– door de werkgever, in het kader van de uitoefening van het beroep of bedrijf van de werkgever (het uitzendbureau)

– ter beschikking wordt gesteld van een derde (de inlener)

– om krachtens een door deze aan de werkgever verstrekte opdracht

– arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van de derde

Ketenregeling en (tussentijds) einde

De regeling van art. 7:668a B.W., dat de werknemer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd verkrijgt na een opeenvolging van meerdere contracten voor bepaalde tijd, geldt bij de uitzendovereenkomst als de werknemer in meer dan 26 weken arbeid heeft verricht (art. 7:691 lid 1 B.W.).

In de uitzendovereenkomst kan schriftelijk worden bedongen dat die overeenkomst van rechtswege eindigt doordat de terbeschikkingstelling van de werknemer op verzoek van die derde ten einde komt (lid 2). In dat geval kan ook de werknemer per direct opzeggen.

De werkgever is – als dat beding is opgenomen – volgens lid 2 laatste volzin niet verplicht de werknemer een maand vooraf schriftelijk mee te delen of hij de overeenkomst wilt voortzetten, en zo ja onder welke voorwaarden (oftewel art. 7:668 B.W. lid 1 t/m 3 en lid 4 sub a B.W. is niet van toepassing).

Heeft de werknemer in meer dan 26 weken arbeid verricht voor het uitzendbureau, dan vervalt het beding van lid 2 en kan niet meer worden opgezegd omdat de inlener de opdracht beëindigt (lid 3).

Voor de berekening van de termijnen, bedoeld in de leden 1 en 3, worden perioden waarin arbeid wordt verricht die elkaar opvolgen met tussenpozen van ten hoogste zes maanden mede in aanmerking genomen (lid 4). Wanneer daarbij voor verschillende werkgevers wordt gewerkt die gezien de arbeid elkaars opvolgers zijn, dan geldt deze regel ook (lid 5).

Art. 7:691 lid 1 B.W. geldt niet wanneer de uitzendwerkgever en de inlener onderdeel zijn van hetzelfde concern in de zin van art. 2:24a of 2:24b B.W..

Behoud loon bij stilzit

De aanspraak op loon op grond van art. 7:628 lid 1 B.W. (werknemer behoudt recht op loon indien hij niet heeft kunnen werken door een oorzaak die voor rekening van de werkgever komt) kan in een uitzendovereenkomst worden beperkt of uitgesloten. Dit echter tot ten hoogste de eerste 26 weken waarin de werknemer arbeid verricht. Art. 7:628 leden 5, 6 en 7 is niet van toepassing.

Afwijking bij CAO

Bij CAO kunnen de hiervoor vermelde termijnen van 26 weken worden opgerekt tot ten hoogste 78 weken. Ook kan voor de bepaling met betrekking tot concerns bij CAO uitzondering mogelijk gemaakt worden (lid 8).

Aansprakelijkheid inlener werk zeeschip

Wanneer de arbeid op een zeeschip in de zin van Afd. 12, Titel 10, Boek 7 B.W. verricht wordt, is de inlener aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die gelden voor zeevarende werknemers inzake:

– betaling loon (art. 7:706 B.W. tot en met art. 7:709 B.W.);

– vakantie (art. 7:717 B.W.);

– repatriëring (art. 7:718 B.W.);

– vergoeding in geval van schipbreuk en overlijden (art. 7:719 B.W. en art. 7:720 B.W.), en;

– de bepalingen bij ziekte van de zeevarende werknemer (art. 7:734 B.W. tot en met art. 7:734l B.W.),

ongeacht het op de uitzendopdracht of de uitzendovereenkomst toepasselijke toepasselijke recht (art. 7:693 B.W.). Echter alleen als de werkgever (de uitlener) met de nakoming daarvan in gebreke is.

Deze bepaling is evenals Afd. 12 en Afd. 12A toegevoegd per 20 augustus 2013 met invoering van de Implementatiewet Maritiem Arbeidsverdrag. Zie meer hierover op de pagina Zee-arbeidsovereenkomst.

Auteur & Last edit

[MdV, 24-11-2018]

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.