LawyrupBurgerlijke rechtsvorderingRechtspleging van onderscheiden aard (Boek 3 Rv.)Procedures personen- en familierecht (Titel 6, Boek 3 Rv.)Rechtspleging in andere dan scheidingszaken (Afd. 1, Titel 6, Boek 3 Rv.)

Rechtspleging in andere dan scheidingszaken (Afd. 1, Titel 6, Boek 3 Rv.)

Inleiding procedures niet-scheidingszaken

De wetgever onderscheidt in het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wat betreft personen- en familierecht in scheidingszaken en andere dan scheidingszaken. Afd. 1, Titel 6, Boek 3 Rv. behandelt de “andere dan scheidingszaken”.

De afdeling omvat 28 bepalingen (art. 798 Rv. tot en met art. 813 Rv.).

NB vanwege het (mislukte) KEI-project digitaal procederen hebben we twee versies van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering: niet-digitaal en digitaal. De links worden voortaan gemaakt naar niet-digitaal, maar het kan zijn dat er nog links voorkomen naar digitaal. Let dus op naar welke je wordt verwezen.

Belanghebbenden

Art. 798 Rv. begint met te bepalen, wie belanghebbenden zijn in het kader van deze afdeling. Het zijn van belanghebbende is een voorwaarde om deel te mogen nemen aan de procedure.

In lid 1 wordt “belanghebbende” ruim gedefinieerd: “onder belanghebbende wordt verstaan degene op wiens rechten of verplichtingen de zaak rechtstreeks betrekking heeft”.

Lid 1 bepaalt verder, dat degene die niet de ouder is en <die> de minderjarige op wie de zaak betrekking heeft gedurende ten minste een jaar als behorende tot zijn gezin verzorgt en opvoedt, wordt aangemerkt als belanghebbende.

De Hoge Raad heeft in een arrest d.d. 22 januari 1999 (Stichting Interculturele Jeugdzorg A., NJ 1999, 243) de beslissing van het Hof bevestigd, dat tot belanghebbende ook behoren de pleegouders. Dat vloeit eigenlijk ook voort uit de wettekst lijkt mij.

In lid 2 wordt bepaald dat in zaken van curatele, onderbewindstelling of mentorschap ook als belanghebbende heeft te gelden: de echtgenoot, de geregistreerde partner of andere levensgezel en de kinderen of, bij gebreke van dezen, de ouders, broers en zusters van degene wiens curatele, goederen of mentorschap het betreft.

Auteur & Last edit

[MdV, 6-07-2018]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.