Algemene bepalingen incidentele vorderingen (Par. 1, Afd. 10, Titel 2, Boek 1 Rv.)

Inleiding algemene bepalingen incidenten

In de dagvaardingsprocedure kunnen zogeheten “incidenten” worden opgeworpen. Dit zijn vorderingen en verzoeken, waarmee de procespartijen de rechter een verzoek kunnen doen in het kader van de eigenlijke procedure.

*NB de links op deze pagina verwijzen naar de versie van de wet zoals die geldt voor digitaal procederen. Zie voor niet-digitaal deze link.

Algemene bepalingen

Er zijn wat betreft het instellen van incidentele vorderingen twee belangrijke algemene bepalingen: art. 208 Rv. en art. 209 Rv..

Incident opwerpen bij dagvaarding of bij afzonderlijke conclusie

In art. 208 lid 1 Rv. is bepaald, dat incidentele vorderingen worden ingesteld bij dagvaarding of bij met redenen omklede conclusie. Wanneer de vordering bij dagvaarding wordt ingesteld, betreft dit uiteraard een voorziening die door de eisende partij wordt ingesteld.

Incident van de kant van gedaagde (verweerder)

De gedaagde kan bij de conclusie van antwoord een incidenten opwerpen, bijvoorbeeld een vrijwaringsincident.

Concentratie van incidenten

Maar ook verderop in de procedure kunnen partijen beide incidenten opwerpen. Om te voorkomen, dat de procedure verwordt tot een oerwoud van incidenten, bepaalt art. 208 lid 3 Rv. dat incidenten zoveel mogelijk tegelijkertijd worden ingesteld. Dat geeft de rechter een kapstok om een te grote wildgroei aan incidenten tegen te gaan.

Processuele regels gelden ook voor incidenten

In art. 208 lid 1 Rv. wordt uitdrukkelijk vermeld, dat ook bij incidenten de artikelen 85, 86, 128, 133 en 134 Rv. van toepassing zijn (overigens is art. 134 Rv. vervallen per 1 oktober 2019 dus dat is een foute verwijzing inmiddels). Dit betekent:

Art. 85 Rv. bepaalt, dat stukken ter onderbouwing van een vordering direct in het geding gebracht moeten worden. De wederpartij krijgt de gelegenheid daarop te reageren (hoor en wederhoor). Zie nader de pagina Algemene bepalingen dagvaardingsprocedure. Art. 86 Rv. gaat over het teruggeven van ter griffie gedeponeerde stukken.

Art. 128 Rv. gaat over de formele gang van zaken in de procedure, die nader zijn geregeld in het procesreglement. Evenals art. 133 Rv., dat gaat over de (uitstel)termijnen voor de proceshandelingen (al dan niet op de digitale rol). Zie ook de pagina Verloop van de procedure.

Geen repliek en dupliek meer (in beginsel)

In het kader van de herziening van het procesrecht in 2002 zijn de repliek en dupliek – die voordien standaard waren – tot uitzondering gemaakt. Zie art. 208 lid 2 Rv.. De standaard procesgang is thans: dagvaarding (procesinleiding) en antwoord (met evt. tegenvordering). En daarna volgt nagenoeg automatisch de comparitie na antwoord.

Vooraf beslissen op het incident?

Met name wanneer een incident wordt opgeworpen kan de rechter echter anders besluiten. Art. 209 Rv. bepaalt namelijk het volgende:

Op de incidentele vorderingen wordt, indien de zaak dat medebrengt, eerst en vooraf beslist”.

De rechter dient te beoordelen, of eerst op het incident beslist moet worden – dan wordt dit een procedure binnen de procedure, die de hoofdzaak vertraagt – of dat dit tegelijk met de hoofdzaak kan worden afgedaan. Daarbij let de rechter op de inhoud van het verzoek, de belangen van partijen en het belang van een doelmatige en voortvarende procesvoering.

Wanneer eerst het incident wordt afgedaan, dan bepaalt de tweede zinsnede van art. 209 Rv. dat de rechter in diens beslissing in het incident de procedure in de hoofdzaak dan weer naar een nadere roldatum zal verwijzen:

“Voor zover de hoofdzaak niet gelijktijdig is afgedaan, bepaalt de rechter bij de beslissing op het incident tevens de dag waarop de zaak weer op de rol zal komen”.

Hoe moet een incidentele vordering worden ingekleed?

De incidentele conclusie kan hetzij in een afzonderlijk processtuk worden neergelegd, hetzij in de dagvaarding of de conclusie van antwoord zelf.

Let er op, dat het in feite een apart processtuk is (die kan leiden tot een afzonderlijke procedure binnen de procedure, zie boven).
Het moet voor de rechter glashelder zijn wat het incidentele vordering of verzoek is: aan het incident moet in het lichaam van het processtuk dus een eigen motivering en de daarmee verband houdende stellingen omtrent de feiten en omtrent het recht – en waar nodig een bewijsaanbod – ten grondslag gelegd worden.

Belangrijk is ook, dat er een afzonderlijk petitum geformuleerd moet worden. En tot slot is het ook zonder meer aan te raden in de kop van het processtuk (behoudens de dagvaarding, waar dit vanwege de vormvereisten minder goed past) duidelijk te vermelden dat en welk incident wordt ingesteld (“tevens houdende incidentele conclusie tot…”).

Auteur & Last edit

[MdV, 25-01-2019; laatste bewerking 29-07-2021]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.