HR 3 juni 2022 (prejudiciële vragen art. 2.11 procesreglement)

Maximum omvang processtukken in hoger beroep De Hoge Raad heeft inmiddels beslist over de vraag, of de per 1 april 2021 ingevoerde regel, dat een processtuk in hoger beroep niet meer dan 25 pagina’s mag omvatten, toelaatbaar is (in handelszaken art. 2.11 van het procesreglement dagvaardingszaken versie februari 2022 en art. 1.1.1.5 voor verzoekschriftprocedures). Voor octrooizaken geldt een…

HR 4 september 2015 (verkoop brasserie)

Terugkomen op bindende eindbeslissing na akte niet dienen In het arrest HR 4 september 2015 (verkoop brasserie) heeft de Hoge Raad zijn licht laten schijnen op de regels die gelden voor het terugkomen op een bindende eindbeslissing (de akte niet dienen). In dit arrest heeft de Hoge Raad hierover het volgende beslist: “4.2.2 Volgens vaste rechtspraak is…

Hof Den Bosch 9 juni 2020 (vordering einde huur woning wegens eigen gebruik)

Wanneer is uitzondering mogelijk op de twee-conclusie regel? In Hof Den Bosch 9 juni 2020 (vordering einde huur woning wegens eigen gebruik) kwam de twee-conclusie regel ook aan de orde. De huurder (appellant ten principale) voerde pas in de memorie van antwoord in incidenteel appel een nadere grief aan. Het Hof gaat onder verwijzing naar de twee-conclusie…

HR 22 december 2017 (register-arbeidsdeskundige/werkgever zieke werknemer)

Appellant mag eis niet meer wijzigen na memorie van grieven In hoger beroep geldt de twee-conclusie regel, die er feitelijk op neerkomt dat iedere partij maar één conclusie (memorie) mag nemen. Het debat mag na de ene ronde die ieder van partijen krijgt niet weer worden uitgebreid. Dat betekent ook, dat de appellant (of incidenteel…

HR 20 juni 2008 (Willemsen/NOM)

Appellant mag na de memorie van grieven eis niet meer wijzigen In het arrest HR 20 juni 2008 (Willemsen/NOM) legt de Hoge Raad uit, dat de kern van de twee-conclusie regel is dat het debat in hoger beroep toegespitst wordt. De Hoge Raad overweegt in dat arrest, dat deze beperking voortvloeit uit de bedoeling van art.…

HR 1 februari 2019 (verdeling erfenis)

De appellant moet zijn grieven goed verwoorden, zodat Hof en verweerder begrijpen dat dit een grief is gericht tegen (een deel van) de beslissing van de lagere rechter De grieven moeten op behoorlijke wijze naar voren gebracht te worden, zodanig dat het zowel voor de appelrechter als voor de verweerder(s) in hoger beroep helder is,…

HR 19 juni 2009 (Wertenbroek q.q./erfgenamen exploitant camping)

Wat kan worden aangemerkt als een grief in hoger beroep? Volgens de jurisprudentie van de Hoge Raad zijn als grieven aan te merken alle gronden, die de appellant aanvoert met de strekking dat de bestreden uitspraak (geheel of deels) vernietigd moet worden. De Hoge Raad overwoog (r.o. 2.4.1 e.v.): “2.4.1 Naar vaste rechtspraak van de…

HR 5 april 2019 (huurder/verhuurder)

Grief in memorie van grieven hoeft niet expliciet zo genoemd te worden Het is niet per se nodig, dat een grief tekstueel als zodanig wordt benoemd. Aldus ook de Hoge Raad in HR 5 april 2019 (huurder/verhuurder). De Hoge Raad overwoog in r.o. 3.3: “Als grieven worden aangemerkt alle gronden die de appellant aanvoert ten betoge…

P-G 24 april 2020 (procedure over verblijfplaats kind)

Geen vormvereisten voor de memorie van grieven Voor de wijze waarop de grieven worden geformuleerd zijn geen vaste regels of vorm voorgeschreven. Dit is mede af te leiden uit de overwegingen van de P-G in P-G 24 april 2020 (procedure over verblijfplaats kind). De P-G zegt in de conclusie in deze zaak over het grievenstelsel: “2.7…

HR 25 maart 2005 (Megavastgoed)

Het kan zich ook voordoen dat de procespartij waartegen de andere partij een rechtsmiddel wil instellen niet meer bestaat. Wanneer dit het gevolg is van fusie, hoeft dit niet per definitie tot niet-ontvankelijkheid te leiden. Dit deed zich voor in de zaak leidend tot het arrest van de Hoge Raad d.d. 25 maart 2005 (Megavastgoed). Procespartij opgehouden te…