HR 16 februari 2024 (Vaststelling schade na beroepsfout advocaat)

Soms is het abstractieniveau van de Hoge Raad zo hoog, dat dit het begrip van eenvoudige zielen zoals ondergetekende ontstijgt. Het arrest HR 16 februari 2024 (Vaststelling schade na beroepsfout advocaat) is een voorbeeld van zo’n uitspraak. Mijn enige troost is, dat de P-G Paul Vlas in diens conclusie tot een andere uitkomst kwam, die…

HR 26 januari 2024 (Dynniq/Slotboom q.q. en cessionaris)

Het arrest HR 26 januari 2024 (Swarco Mobility Nederland <voorheen Dynniq Nederland/Slotboom q.q. en cessionaris) draait om twee procesrechtelijke vraagstukken: (i) kan cessie van de vordering leiden tot schorsing van de procedure op grond van art. 225 lid 1 Rv. en (ii) is tussentijdse cassatie mogelijk tegen de beslissing van het Hof over die schorsing. Feiten…

HR 12 april 2024 (beschadigd beroepschrift via Zivver)

Het indienen van verzoekschriften in hoger beroep luistert uiteraard – net als tijdig dagvaarden – zeer nauw. In de zaak HR 12 april 2024 (beschadigd beroepschrift via Zivver) ging dit op pijnlijke wijze verkeerd. Op de laatste dag had de advocaat van de man een beroepschrift per beveiligde mail (Zivver) verstuurd aan het Hof. Het…

Hof Den Bosch 15 november 2022 (vorderingen wegens verhuur café)

Het arrest Hof Den Bosch 15 november 2022 (vorderingen wegens verhuur café) is een procesrechtelijk feestje. We komen tegen wijziging samenstelling van het gerecht, schorsing door overlijden van een procespartij, processueel (on)deelbaar geschil, verzuim op te komen tegen vaststellingen van de rechtbank, vermeerdering van eis in hoger beroep, twee-conclusie regel, terugkomen op bindende eindbeslissing, borgstelling,…

HR 25 februari 2022 (wijziging testament onder curatele gestelde)

In het arrest HR 25 februari 2022 (wijziging testament onder curatele gestelde) deed zich de vraag voor, of de wijziging van het testament van een wegens geestelijke stoornis onder curatele gestelde vrouw – die in 2017 overleed en de respectabele leeftijd van 105 jaar had bereikt – rechtsgeldig was. Hierbij is art. 4:55 lid 2…

HR 9 februari 2024 (procesfinancier/MFE c.s.)

Niet alle bevoegdheden van de pandgever gaan na mededeling van het pandrecht over op de pandhouder Al in het arrest HR 14 februari 2014 (Imune Age/Neo River) heeft de Hoge Raad uitgemaakt, dat bij de vestiging van een beperkt recht op een vordering – zoals pandrecht – niet alle schuldeisersbevoegdheden van de eigenaar van de vordering…

Benelux-Gerechtshof 25 mei 2022 (Masseus c.s./Belgische Staat)

Gevolgen van de wijziging van dwangsommen in hoger beroep In de procedure Benelux-Gerechtshof 25 mei 2022 (Masseus c.s./Belgische Staat) (*) werd de vraag aan het Benelux-Gerechtshof voorgelegd, wat de gevolgen zijn van de wijziging in hoger beroep van door de lagere rechter opgelegde dwangsommen. De wettelijke regeling inzake dwangsommen vloeit voort uit een verdrag dat…

Ktr. Noord Nederland 23 september 2022 (pipowagen)

Kwalificatie huur of bruikleen? Of huur van los land? In de zaak Ktr. Noord Nederland 23 september 2022 (pipowagen) moest zich uitspreken over de vraag, of de bewoner van een landje, waarop een pipowagen stond – en later een tiny house – kwalificeerde als huur van woonruimte of als bruikleen. In 2015 stelde verzoekster een…

Vzr. Rb. Breda 24 februari 2023 (Hopmans Wonen en Gemeente Roosendaal/gedaagden)

Kwalificatie gebruiksovereenkomst school: huur of bruikleen? Ook in het kort geding leidend tot Vzr. Rb. Breda 24 februari 2023 (Hofmans Wonen c.s./gedaagden) ging het om de vraag, of er sprake was van bruikleen of van huur van een woning. Het ging hier om een procedure in kort geding (zie ook de pagina Kort geding). De…

Ktr. Arnhem 12 oktober 2022 (geen huur maar bruikleen)

Geen huur maar bruikleen In de zaak Ktr. Arnhem 12 oktober 2022 (geen huur maar bruikleen) was er sprake van twee overeenkomsten tussen partijen: een overeenkomst tot het ‘pachten’ van een weiland van 1.500 m-2 en een antikraak-overeenkomst met betrekking tot een leegstaand pand, dat door partijen was benoemd als ‘bruikleen’ (als bedoeld in artikel…