HR 25 februari 2022 (wijziging testament onder curatele gestelde)

In het arrest HR 25 februari 2022 (wijziging testament onder curatele gestelde) deed zich de vraag voor, of de wijziging van het testament van een wegens geestelijke stoornis onder curatele gestelde vrouw – die in 2017 overleed en de respectabele leeftijd van 105 jaar had bereikt – rechtsgeldig was. Hierbij is art. 4:55 lid 2…

HR 9 februari 2024 (procesfinancier/MFE c.s.)

Niet alle bevoegdheden van de pandgever gaan na mededeling van het pandrecht over op de pandhouder Al in het arrest HR 14 februari 2014 (Imune Age/Neo River) heeft de Hoge Raad uitgemaakt, dat bij de vestiging van een beperkt recht op een vordering – zoals pandrecht – niet alle schuldeisersbevoegdheden van de eigenaar van de vordering…

Benelux-Gerechtshof 25 mei 2022 (Masseus c.s./Belgische Staat)

Gevolgen van de wijziging van dwangsommen in hoger beroep In de procedure Benelux-Gerechtshof 25 mei 2022 (Masseus c.s./Belgische Staat) (*) werd de vraag aan het Benelux-Gerechtshof voorgelegd, wat de gevolgen zijn van de wijziging in hoger beroep van door de lagere rechter opgelegde dwangsommen. De wettelijke regeling inzake dwangsommen vloeit voort uit een verdrag dat…

Ktr. Noord Nederland 23 september 2022 (pipowagen)

Kwalificatie huur of bruikleen? Of huur van los land? In de zaak Ktr. Noord Nederland 23 september 2022 (pipowagen) moest zich uitspreken over de vraag, of de bewoner van een landje, waarop een pipowagen stond – en later een tiny house – kwalificeerde als huur van woonruimte of als bruikleen. In 2015 stelde verzoekster een…

Vzr. Rb. Breda 24 februari 2023 (Hopmans Wonen en Gemeente Roosendaal/gedaagden)

Kwalificatie gebruiksovereenkomst school: huur of bruikleen? Ook in het kort geding leidend tot Vzr. Rb. Breda 24 februari 2023 (Hofmans Wonen c.s./gedaagden) ging het om de vraag, of er sprake was van bruikleen of van huur van een woning. Het ging hier om een procedure in kort geding (zie ook de pagina Kort geding). De…

Ktr. Arnhem 12 oktober 2022 (geen huur maar bruikleen)

Geen huur maar bruikleen In de zaak Ktr. Arnhem 12 oktober 2022 (geen huur maar bruikleen) was er sprake van twee overeenkomsten tussen partijen: een overeenkomst tot het ‘pachten’ van een weiland van 1.500 m-2 en een antikraak-overeenkomst met betrekking tot een leegstaand pand, dat door partijen was benoemd als ‘bruikleen’ (als bedoeld in artikel…

HR 7 juli 2023 (bewijslast schade aan gehuurde)

In het arrest HR 7 juli 2023 (bewijslast schade aan gehuurde) heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de verdeling van de bewijslast bij schade aan het gehuurde (art. 7:218 lid 2 B.W.). Feiten van HR 7 juli 2023 (bewijslast schade aan gehuurde) De feiten lagen als volgt. De huurder had voor zijn trouwdag in…

HR 10 mei 2019 (vergoedingsplicht samenwonenden)

Vergoedingsrecht op basis van redelijkheid en billijkheid In HR 10 mei 2019 (vergoedingsplicht samenwonenden) strandde de vordering van de vrouw op het feit, dat zij onvoldoende gesteld had. Zij baseerde haar vordering uitsluitend op art. 1:87 B.W., dat echter bij samenwoners niet geldt. De Hoge Raad zag geen reden voor analoge toepassing van die bepaling.…

HR 19 december 2003 (Zwitserse vakantiewoning)

Vergoedingsvordering voor uitgaven ten behoeve van woning andere echtgenoot Het arrest HR 19 december 2003 (Zwitserse vakantiewoning) ging over een vergoedingsvordering, die de man – rond de scheiding – had ingesteld tegen de vrouw in verband met betalingen die hij had gedaan ten behoeve van de ten name van de vrouw staande vakantiewoning in Zwitserland.…

HR 20 december 2019 (overeenkomst van inscharing)

Pacht of huur? Kwalificatie van overeenkomsten In de zaak leidend tot het arrest HR 20 december 2019 (overeenkomst van inscharing) voerde een paardenfokker, die tegen betaling weilanden in gebruik had van de buurman, aan dat de overeenkomst een pachtovereenkomst was en niet een huurovereenkomst. De eigenaar van de grond stelde dat er sprake was van…