LawyrupBurgerlijk wetboekBijzondere overeenkomsten (Boek 7 B.W.)Koop en ruil (Titel 1, Boek 7 B.W.)Verplichtingen van de verkoper (Afd. 2, Titel 1, Boek 7 B.W.)

Verplichtingen van de verkoper (Afd. 2, Titel 1, Boek 7 B.W.)

Inleiding verplichtingen van de verkoper

In Afd. 2 van Titel 1 Boek 7 B.W. wordt ingegaan op de specifieke de verplichtingen van de verkoper. Deze afdeling omvat 11 bepalingen.

Overdracht en aflevering

Art. 7:9 B.W. de verkoper is verplicht tot de overdracht van de eigendom en aflevering van de verkochte zaak, met toebehoren. Aflevering wil zeggen het bezit verschaffen (zie pagina bezit).

Bij koop onder eigendomsvoorbehoud betekent aflevering dat de zaak in de macht van de koper gebracht wordt (lid 3). Deze wordt dan houder voor de eigenaar die onder voorbehoud heeft verkocht.

Lid 4 verplicht de verkoper bij consumentenkoop om de zaak “onverwijld” en in elk geval binnen 30 dagen te leveren. Behoudens andere afspraken.

Risico-overgang

Vanaf het moment van aflevering gaat het risico voor de zaak over op de koper (art. 7:10 B.W.). Dit geldt ook bij eigendomsvoorbehoud.

Werkt de koper niet mee aan de aflevering, dan brengt dit ook risico-overgang met zich mee (lid 2). Voorwaarde is wel verzuim (dus in beginsel ook ingebrekestelling, tenzij er een termijn is afgesproken die als tijdstip van intreden van verzuim kan gelden). Bij soortzaken treedt dit effect slechts in nadat de specifieke zaken zijn aangewezen. De regeling van schuldeisersverzuim (art. 6:58 e.v. B.W.) is van toepassing.

Roept de koper terecht de ontbinding (op grond van art. 6:265 lid 1 B.W.) van de koop in, dan blijft het risico bij de verkoper (lid 3). Dat geldt ook wanneer de koper op goede gronden vervanging (art. 7:21 lid 1, sub c B.W.) van de geleverde zaak vordert. De verkoper houdt in deze situatie wel het risico, maar de koper moet wel redelijke zorg betrachten. Bij geschil blijft zo onduidelijkheid bestaan over wie het risico draagt voor de zaak totdat het geschil beslecht is en vaststaat of de koper “goede gronden” had.

Bij consumentenkoop gaat het risico op de koper over vanaf het moment waarop de zaak bij de koper wordt bezorgd: art. 7:11 B.W.. Heeft de consument een vervoerder ingeschakeld, dan vanaf het moment dat die het gekochte in ontvangst neemt (lid 2).

Kosten van aflevering

Art. 7:12 B.W. regelt wie de kosten van aflevering moet betalen (de verkoper). De koper moet de kosten van afhalen en van een koopakte en de overdrachtskosten betalen (lid 2).

Bij een consumentenkoop geldt volgens art. 7:13 B.W. dat de transportkosten voor aflevering bij de consument slechts verschuldigd zijn als deze bij het aangaan van de koopovereenkomst expliciet zijn opgegeven. De bepaling is van regelend recht, maar in algemene voorwaarden wordt die geacht onredelijk bezwarend te zijn.

Vruchten en lasten

De “vruchten” van de verkochte zaak zijn vanaf aflevering voor de koper (art. 7:14 B.W.).

De verkoper staat er voor in dat het verkochte vrij is van lasten en beperkingen, anders dan welke bij de verkoop bekend waren en door de koper aanvaard (art. 7:15 B.W.). De verkoper staat er voor in dat feiten die ingeschreven hadden moeten zijn niet op het verkochte drukken (lid 2). Wordt de koper ter zake van lasten en beperkingen als bedoeld in art. 7:15 B.W. in rechte betrokken, dan moet de verkoper hem terzijde staan (art. 7:16 B.W.).

Conformiteit

Art. 7:17 lid 1 B.W. bepaalt dat de afgeleverde zaak aan de overeenkomst moet beantwoorden. Dat is niet het geval als de zaak niet beantwoordt aan de eigenschappen die de koper mocht verwachten (lid 2). Dit mede op basis van: de aard van de zaak en de mededelingen van de verkoper over de zaak. In beginsel op basis van een normaal gebruik van de zaak, of als dit bij de verkoop aan de orde gekomen is, een bijzonder gebruik ervan.

De verkoper hoeft dus geen rekening te houden met geschiktheid van de zaak voor gebruik, dat hij normaal gesproken niet kon voorzien.

De mededelingen bij de verkoop over de eigenschappen van de verkochte zaak zijn van belang: de koper kan zich er niet op beroepen dat de zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt wanneer hem dit ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn.

De spelregels van onderzoeksplicht van de koper en mededelingsplicht van de verkoper zijn bij de vaststelling van de conformiteit van belang.

Een andere zaak dan afgesproken – laat staan van een andere soort – is niet toereikend. Ook afwijking in afmetingen, maat of gewicht niet (lid 3). Leden 4 t/m 6 werken dit nader uit.

Non-conformiteit bij consumentenkoop

Art. 7:18 B.W. geeft enkele nadere bepalingen over non-conformiteit bij consumentenkoop.

Lid 2 geeft een bewijsvermoeden ten gunste van de consument:

“Bij een consumentenkoop wordt vermoed dat de zaak bij aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord, indien de afwijking van het overeengekomene zich binnen een termijn van zes maanden na aflevering openbaart, tenzij de aard van de zaak of de aard van de afwijking zich daartegen verzet”.

Zie ook de verantwoordelijkheid van de professionele verkoper voor mededelingen gedaan door een (rechts)voorganger, die eveneens een professionele verkoper is (art. 7:18 lid 1 B.W.).

Non-conformiteit gebruikte auto’s

De Hoge Raad heeft in het arrest van 15 april 1994 (NJ 1995, 614) over de maatstaf voor conformiteit van gebruikte auto’s overwogen:

“dat, indien een (tweedehands) auto wordt gekocht om daarmee, naar de verkoper bekend is, aan het verkeer deel te nemen als regel zal moeten worden aangenomen dat de auto “niet beantwoordt aan de overeenkomst, indien als gevolg van een eraan klevend gebrek dat niet op eenvoudige wijze kan worden ontdekt en hersteld, zodanig gebruik van de auto gevaar voor de verkeersveiligheid zou opleveren”, waaraan de Hoge Raad nog heeft toegevoegd dat niet is uitgesloten dat deze regel in bepaalde gevallen uitzondering lijdt”.

In zijn arrest van 8 juli 2005 heeft de Hoge Raad hier aan toegevoegd, dat het omgekeerde niet per se steeds heeft te gelden:

“Het hof heeft evenwel miskend dat uit de zojuist weergegeven maatstaf niet het omgekeerde volgt, te weten dat ingeval een auto niet zodanige gebreken heeft dat gebruik van de auto gevaar voor de verkeersveiligheid zou opleveren, daaruit zou volgen dat de auto wèl aan de overeenkomst beantwoordt, ook indien deze, zoals [eiser] in het onderhavige geval heeft aangevoerd, nog andere gebreken heeft”.

Hof Den Haag 19 maart 2013 besliste, dat het feit dat het een gebruikte auto betrof niet meebrengt dat er geen sprake kan zijn van non-conformiteit bij gebreken: “Ook van een tien jaar oude, APK-goedgekeurde auto mag worden verwacht dat daarmee langer dan enkele maanden op veilige wijze gereden kan worden”.

Gevolg: als de zaak niet conform is, dan kan de koper alsnog nakoming door levering van een wel conforme zaak eisen (art. 7:21 B.W.).

Art. 7:19 B.W. Bij executoriale verkoop of parate executie zijn art. 7:15 (lasten en beperkingen) en art. 7:17 B.W. (non-conformiteit) niet van toepassing, tenzij de verkoper dit wist. Deze beperking geldt weer niet bij consumentenkoop. Deze bepaling is van dwingend recht (zie art. 7:6 lid 1 B.W.).

Rechtspraak

Hoge Raad 8 juli 2005 (NJ 2006, 55) –  wanneer een gebruikte auto niet voldoet aan de eisen van verkeersveiligheid dan is er sprake van non-conformiteit. Wat niet wegneemt, dat ook andere gebreken non-conformiteit mee kunnen brengen.

Hof Den Haag 19 maart 2013 – non-conformiteit gebruikte auto; ontbinding en herstelkosten

Auteur & Last edit

[MdV, 3-09-2018]

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.