Kort geding (Afd. 14, Titel 2, Boek 1 Rv.)

Inleiding kort geding

Een kort geding is een procedure waarmee een spoedeisende voorziening gevraagd kan worden aan de Voorzieningenrechter van de bevoegde rechtbank.

Het kort geding is apart in de wet geregeld in Afd. 14, Titel 2, van Boek 1 Rv.. De regeling is erg summier en bevat 6 bepalingen: art. 254 Rv. tot en met art. 259 Rv..

Met een kort geding kan aan de Voorzieningenrechter een voorlopige maatregel gevraagd worden voorafgaand aan een gewone procedure. Het kort geding wordt geregeld door art. 254 Rv. (14e afd. Titel 2, Boek 1 Rv.).

In Titel 7 Boek 2 Rv. is het kort geding ook aangewezen als de wijze om een geschil over zekerheidstelling te doen beslechten. Zie de pagina Zekerheidstelling.

De Voorzieningenrechter kan bepalen, dat het kort geding op ongebruikelijke tijden en zeer korte termijn plaatsvindt, mits er een voldoende spoedeisend belang is. Dit noemt men “spoedspoed-zaken”. Bij voorbeeld het tegengaan van een uitzending op TV, of wanneer er geschil is over een begrafenis. Het is zelfs mogelijk zonder dat de dagvaarding bij exploit wordt uitgebracht bijeen te komen, als de gedaagde daarmee instemt en desnoods in de achtertuin van de Voorzieningenrechter. In de regel zal het kort geding gewoon in de rechtszaal plaatsvinden nadat er een datum is verleend via het bureau Voorzieningenrechter.

De datum moet worden aangevraagd – onder overlegging van een concept van de dagvaarding – met een daartoe bestemd formulier. Daarin moeten ook de verhinderdata worden opgegeven zodat daarmee rekening gehouden kan worden bij de bepaling van datum en tijdstip van de zitting. Zie de website van de rechtspraak voor dit online in te vullen Aanvraagformulier. Het formulier laat – anders bij het invoeren van een nieuwe zaak in de digitale rol – slechts toe 1 gedaagde in te voeren, dat is een tekortkoming die wellicht nog hersteld wordt.

Vaak worden kort gedingen gebruikt als pressiemiddel, waardoor het geschil alsnog kan worden opgelost. Wanneer de zaak voor de zitting wordt ingetrokken, is geen griffierecht verschuldigd. Zie Procesreglement kort geding handelszaken en familierecht art. 8.1: “het griffierecht is verschuldigd bij de eerste uitroeping van de zaak ter zitting“. De gedaagde is griffierecht verschuldigd bij verschijning ter zitting. Zie ook art. 3 lid 3 Wet griffierechten burgerlijke zaken.

*NB de links naar de wettekst verwijzen naar de versie van de wet zoals die geldt voor niet-digitaal procederen. Overigens is voor het kort geding digitaal procederen niet ingevoerd en zal dit ook niet gebeuren.

Executiegeschil

Wanneer een geëxecuteerde (iemand tegen wie een executoriale titel ten uitvoer gelegd wordt) tegen de executie op wil komen, kan hij een executiegeschil beginnen (art. 438 Rv.).

Vaak gebeurt dat via een kort geding, maar het kan ook via een gewone procedure en zelfs in reconventie. Vanwege de centrale rol die aan de Voorzieningenrechter is toebedeeld bij het verlenen van beslagverlof en andere beslissingen inzake de executie is het kort geding voor deze rechter ook de aangewezen weg voor geschillen over de tenuitvoerlegging van vonnissen (oftewel executie).

Zie ook de pagina Algemene regels tenuitvoerlegging voor nadere informatie over het executiegeschil.

Vereisten

Belangrijkste voorwaarde voor een kort geding is een spoedeisend belang. Als er geen spoedeisend belang is, dan wordt de vordering om die reden afgewezen. Dat geldt ook als het spoedeisend belang niet is gesteld. Dat moet dus wel worden vermeld in de dagvaarding.

Een kort geding is een noodmaatregel, waarbij de normale procesregels niet van toepassing zijn. Er kan vanwege het spoedeisend karakter geen getuigenverhoor worden gehouden of een bewijsopdracht gegeven worden. De rechter zal dus op basis van de gepresenteerde informatie een oordeel moeten vellen. Het is daarom belangrijk dat de eiser de vordering zo goed mogelijk met stukken onderbouwt.

Bodemprocedure/hoofdzaak

Een ander verschil met de bodemprocedure (de “hoofdzaak”) is, dat de Voorzieningenrechter geen declaratoire beslissingen kan nemen: hij kan geen beslissing nemen waarmee het geschil juridisch inhoudelijk wordt beslecht. Daar is de bodemprocedure voor. In kort geding kan slechts een ordemaatregel worden getroffen. De kort geding rechter kan bvb. wel de ontruiming van het gehuurde wegens wanbetaling of overlast gelasten, maar hij kan niet de huurovereenkomst ontbinden. Doordat de ordemaatregel echter drastisch kan ingrijpen in de feitelijke situatie blijft de bodemprocedure vaak achterwege omdat de gedaagde zich bij de uitkomst van het kort geding neerlegt. Anders dan bij een conservatoir beslag of een voorlopige voorziening ex art. 223 Rv. is het instellen van een bodemprocedure bij kort geding niet vereist.

Verweer

De eis in kort geding moet worden ingesteld door een advocaat. Deze vraagt aan de Voorzieningenrechter om een datum voor de behandeling, met opgaaf van de eigen verhinderdata – en als de wederpartij bekend is – ook diens verhinderdata (zie ook het hierna vermelde reglement). Vervolgens wordt de gedaagde met een dagvaardingsexploot tegen de vergunde datum opgeroepen. De gedaagde is niet verplicht ook een advocaat in de arm te nemen. Tenzij hij een tegeneis (reconventionele vordering) wil instellen, dan is wel een advocaat nodig. Voor de eis in reconventie gelden dezelfde voorwaarden als de oorspronkelijke eis.

Kort geding vonnis en hoger beroep

Wanneer een vordering in kort geding wordt toegewezen, kan de veroordeelde partij in hoger beroep gaan. Dat is dan ook een kort geding procedure. De termijn voor hoger beroep tegen een kort geding vonnis is 4 weken (art. 339 lid 2 Rv.). Maar hij kan ook een bodemprocedure beginnen. Wordt de vordering in kort geding alsnog afgewezen (of beslist de rechtbank, dat de vordering in kort geding ten onrechte was toegewezen), dan vervalt daarmee de beslissing van de Voorzieningenrechter. Die is dus in die zin een voorlopige beslissing. De Voorzieningenrechter zal daar rekening mee houden in zijn beslissing, en de vordering niet toewijzen bij twijfel of die uiteindelijk in een bodemprocedure stand zou houden.

Kantonrechter of gewone rechtbank

In zaken, waarin de Kantonrechter bevoegd is – dus in “aardzaken” zoals huur en arbeidszaken en wanneer de som in geschil minder dan EUR 25.000 bedraagt – kan het kort geding ook bij de Kantonrechter gevoerd worden. De kosten van een procedure bij de Kantonrechter zijn lager dan bij de gewone rechtbank. De Voorzieningenrechter in Almelo heeft in een vonnis d.d. 30-11-2012  woningcorporatie De Woonplaats zelf voor de door haar gemaakte kosten van het hogere griffierecht en het hogere salaris van de advocaat laten opdraaien in een ontruimings-kort geding tegen een huurder die overlast veroorzaakte. De rechter vond het niet redelijk, dat de woningcorporatie de huurder niet voor de Kantonrechter gedaagd had waardoor deze in de proceskostenveroordeling met hogere proceskosten geconfronteerd zou worden. Bij de keuze voor gewone rechtbank of Kantonrechter kan hiermee rekening gehouden worden, hoewel de “staat van partijen” (corporatie tegen particuliere huurder) hier wellicht ook een rol speelde.

Incasso kort geding

Het is ook mogelijk een vordering te incasseren in kort geding. Daarbij gelden echter wel bijkomende eisen, omdat in principe de betaling van een geldvordering niet per se spoedeisend is.

Hierbij geldt, dat aan de volgende eisen is voldaan:

1. het bestaan van de vordering is aannemelijk.

2. er is een spoedeisend belang.

3. de eiser kan terugbetalen als de vordering in beroep of in een bodemprocedure alsnog wordt afgewezen.

Aannemelijke vordering

Het bestaan van de vordering is aannemelijk, wanneer er documenten zijn waaruit deze onomstotelijk blijkt. Maar ook wanneer de gedaagde de vordering erkend heeft of niet betwist, bij voorbeeld omdat hij niet kan betalen.

Wordt de vordering betwist, bvb. omdat er een tegenvordering wordt gesteld, dan zal toewijzing in kort geding lastiger worden.

Spoedeisend belang

Bij het incasso kort geding worden minder hoge eisen gesteld aan de spoedeisendheid, naarmate de vordering duidelijker vaststaat. Dit noemt men de “communicerende vaten”-leer. Zie de conclusie van de P-G bij het arrest van de Hoge Raad d.d. 24-06-2011.

Restitutierisico

De gedaagde kan zich behalve tegen de vordering op zichzelf ook verweren, dat wanneer de vordering wordt toegewezen en hij later alsnog gelijk krijgt, hij dan de kans loopt dat de eiser het inmiddels geïncasseerde bedrag niet meer kan terugbetalen (het zgn. restitutierisico). Wanneer de Voorzieningenrechter meent, dat dit risico aanwezig is, kan dit hem voorzichtiger maken om de vordering toe te wijzen, naarmate de vordering minder hard vaststaat.

Procesreglementen

De rechtbanken hebben een procesreglement speciaal voor kort gedingen bij de sector civiel (zie publicatie). Daarin staat ook het te gebruiken formulier voor aanvraag van de datum. Daarnaast is er een procesreglement voor het kort geding bij de Kantonrechter (rechtbank sector Kanton, zie de publicatie) zoals vastgesteld door het LOK (Landelijk Overleg Kantonrechters).

Rechtbank Amsterdam heeft blijkens haar website een vaste dag en tijd voor de behandeling van incasso kort gedingen: iedere dinsdagochtend om 10:00 uur.

Het procesreglement kan onverbindend zijn, wanneer een bepaling daarvan in strijd is met (het systeem van) de wet. Zie ook de hieronder vermelde prejudiciële uitspraak van de Hoge Raad inzake A/GIA Systems.

Transitie naar KEI

De kort geding procedure zou als laatste tranche aan het KEI project worden toegevoegd. Gelet op het ontsporen van het KEI-project medio 2018 valt niet te verwachten dat dit ooit nog gaat gebeuren. Zie ook het blog Wetsvoorstel Intrekking KEI.

Rechtspraak

HR 3 juni 2016 prejudiciële vraag (A/GIA Systems) – Afd. 5, Titel 2, Boek 1 Rv. (Verloop van de procedure) is niet rechtstreeks van toepassing op kort geding, ondanks de schakelbepaling van art. 78 Rv.. Dit neemt niet weg, dat er wel plaats is voor een proceskostenveroordeling van de eiser, wanneer die het kort geding intrekt. Wel zal de gedaagde dan de verschuldigdheid daarvan moeten onderbouwen (relevant is daarbij dus waarom het kort geding wordt ingetrokken). De HR verwijst ook naar Hof Den Haag, Binka Vastgoed/City Box en naar HR 17-04-2015 levering aandelen CLI Dry Cleaning) inzake de onverbindendheid van een bepaling in een procesreglement.

Hof Den Haag 25-11-2014 Binka Vastgoed/City Box – bij intrekking van een kort geding kunnen – als het een IE-zaak betreft – op de voet van art. 1019h Rv. ook de volledige (proces)kosten gevraagd worden.

HR 17-04-2015 levering aandelen CLI Dry Cleaning) – bepaling in procesreglement niet verbindend wegens strijd met de wet.

Auteur & Last edit

[MdV, 30-01-2016, bijgewerkt 29-03-2019]

1 stem, gemiddeld: 4,00 van de 51 stem, gemiddeld: 4,00 van de 51 stem, gemiddeld: 4,00 van de 51 stem, gemiddeld: 4,00 van de 51 stem, gemiddeld: 4,00 van de 5 (1 votes, average: 4,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.