Nevenvoorzieningen scheidingszaken (Par. 3, Afd. 2, Titel 6, Boek 3 Rv.)

Inleiding nevenvoorzieningen scheidingsprocedures

De rechter kan bij het uitspreken van de echtscheiding of scheiding van tafel en bed een aantal “nevenvoorzieningen” treffen. Dit is het definitief maken van de eerder getroffen voorlopige voorzieningen. De nevenvoorzieningen zijn geregeld in Par. 3, Afd. 2, Titel 6, Boek 3 Rv.. Effectief bestaat deze Paragraaf slechts uit één artikel: art. 827 Rv.. De artikelen 827a Rv. tot en met art. 827p Rv. zijn vervallen.

Het is van belang bij het inleidende verzoekschrift wel zowel de voorlopige voorzieningen als de nevenvoorzieningen (de definitieve eindmaatregelen) te vragen, want na het uitspreken van het eindvonnis eindigen de voorlopige voorzieningen uit de aard der zaak.

NB De links worden gemaakt naar niet-digitaal, maar het kan zijn dat er nog links voorkomen naar digitaal. Let dus op naar welke je wordt verwezen.

Nevenvoorzieningen echtscheiding

Bij echtscheiding of scheiding van tafel en bed kan de rechter gevraagd worden in de eindbeschikking de volgende nevenvoorzieningen te treffen (art. 827 lid 1 Rv.):

a. toekenning van een uitkering tot levensonderhoud aan een echtgenoot ten laste van de andere echtgenoot;

b. voorzieningen met betrekking tot de verdeling van de gemeenschap of bij huwelijkse voorwaarden overeengekomen verrekening van inkomsten of van vermogen;

c. voorzieningen betreffende het gezag over, de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken over, de vaststelling van de hoofdverblijfplaats van of de omgang met, de informatie en raadpleging over en een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van minderjarige kinderen van de echtgenoten.

Nevenvoorzieningen scheiding tafel en bed

Bij scheiding van tafel en bed kan de rechter ook nog gevraagd worden in de eindbeschikking de volgende nevenvoorzieningen te treffen (art. 827 lid 1 Rv., vervolg):

d. toepassing van artikel 165, eerste lid, of van artikel 175, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

e. toepassing van artikel 266 lid 5 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;

f. een andere voorziening dan bedoeld in de onderdelen a tot en met e, mits deze voldoende samenhang vertoont met het verzoek tot echtscheiding, scheiding van tafel en bed of ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed, en niet te verwachten is dat de behandeling daarvan tot onnodige vertraging van het geding zal leiden.

Hoger beroep

Art. 827 lid 2 Rv. bepaalt:

ten aanzien van nevenvoorzieningen als bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, zijn de artikelen 808, 809, eerste lid, 810, 810a, 811 en 812 van toepassing, en komt, in afwijking van het bepaalde in artikel 358, het recht van hoger beroep slechts toe aan de ouders, voorzover dezen tot het gezag bevoegd zijn, alsmede aan de raad voor de kinderbescherming.

Inspraak gemeente bij bijstandsuitkering

Art. 827 lid 3 Rv. bepaalt:

indien aan de rechter blijkt dat een verzoek tot toekenning van een uitkering tot levensonderhoud aan een echtgenoot ten laste van de andere echtgenoot als voorwaarde is verbonden aan verlening van bijstand, stelt de rechter de gemeente die de voorwaarde heeft gesteld, in de gelegenheid schriftelijk of ter zitting haar mening omtrent de vordering kenbaar te maken.

Auteur & Last edit

[MdV, 6-07-2018; laatste bewerking 21-03-2021]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.