Algemene bepalingen WHOA-akkoord (Par. 1, Afd. 2, Titel IV)

Inleiding algemene bepalingen WHOA-akkoord

In art. 369 Fw. worden enkele algemene bepalingen voor het onderhands akkoord gegeven.

Regeling geldt alleen voor ondernemingen

De regeling geldt blijkens art. 369 lid 1 Fw. niet voor:

– natuurlijke personen die geen beroep of bedrijf uitoefenen
– banken als bedoeld in art. 212g, sub a Fw. of verzekeraars  als bedoeld in art. 213, sub a

In Rb. Den Haag 5 maart 2021 (onderneemster met privé-schulden) struikelt de schuldenaar die een verzoek indiende tot aanwijzing van een herstructureringsdeskundige mede over deze voorwaarde. De rechtbank overweegt (r.o. 4.9) dat de schuldensituatie is toe te rekenen aan de privé-schulden en niet voldoende is toegelicht dat de oorzaak bij de exploitatie van de onderneming ligt.

De rechtbank overwoog (r.o. 4.9):

“De WHOA ziet primair op de herstructurering van schulden van ondernemingen. Ter terechtzitting is gebleken dat een aanzienlijk deel van de schuldenlast (€ 11.714,-) bestaat uit privéschulden, zonder dat is gesteld of gebleken wanneer die schulden zijn ontstaan en of het ontstaan van die schulden verband houdt met de slechte ondernemingsresultaten. Ten aanzien van het openstaande bedrag van € 4.127,- aan CJIB-boetes is dat weinig aannemelijk. [Verzoekster] heeft in 2020 een positief bedrijfsresultaat behaald, maar is desondanks in financiële problemen gekomen. Dit is slechts te verklaren doordat [verzoekster] te hoge privé-uitgaven heeft gehad. In 2021 wordt een resultaat begroot van slechts € 1.000,-. Zonder nadere toelichting en bij gelijkblijvende privékosten, is niet aannemelijk dat [verzoekster] in staat zal zijn haar lopende verplichtingen te voldoen.”

Bepaalde voor aandeelhouders geldt ook voor leden

Het bepaalde over aandeelhouders geldt mutatis mutandis ook voor leden van een vereniging of coöperatie (art. 369 lid 3 Fw.).

Rechten van werknemers buiten schot

De regeling kan niet zien op de rechten van werknemers van de schuldenaar (art. 369 lid 4 Fw.). Zie voor de redenen van deze uitzondering de pagina Rechten werknemers bij overgang van onderneming en het daar opgemerkte – en de vermelde rechtspraak van het HvJEU – over Richtlijn EU 2001/23.

Geen herhaald verzoek binnen drie jaar

Geen nieuw verzoek door de schuldenaar binnen drie jaar als een eerder akkoord is verworpen (art. 369 lid 5 Fw.). Dit tenzij de regeling wordt verzocht door een ander dan de schuldenaar (ex art. 371 Fw.).

Keuze: openbaar of besloten

De schuldenaar kan kiezen tussen een besloten akkoordprocedure of een openbare (art. 369 lid 6 Fw.).

Rechtsmacht

De rechtsmacht van de Nederlandse rechter bij de WHOA wordt bepaald bij een openbare procedure op grond van de (herziene) EU Insolventieverordening (zie de pagina EIV), en als die niet van toepassing is art. 3 Rv. (zie de pagina Rechtsmacht van de Nederlandse rechter) (lid 7). Zie ook het blog “Werkt de WHOA in het buitenland?”.

Rechterlijke bevoegdheid

De bepalingen over de rechtbank in deze Afdeling gelden voor de op grond van art. 262 Rv. of art. 269 Rv. relatief bevoegde rechtbank (zie de pagina Relatieve bevoegdheid verzoekschriftprocedures). Wanneer een rechtbank zich eenmaal relatief bevoegd heeft verklaard in een WHOA procedure betrokken is, dan is die rechtbank exclusief bevoegd voor alle volgende verzoeken in die procedure (lid 8).

Wanneer groepsvennootschappen in een WHOA-traject betrokken raken, dan kunnen zij een rechtbank samen verzoeken zichzelf aan te wijzen als de enige relatief bevoegde rechtbank (lid 8).

Behandeling in raadkamer tenzij openbare procedure

Alle verzoeken worden in raadkamer behandeld tenzij het een openbare procedure is (art. 369 lid 9 Fw.).

Geen rechtsmiddel

Tenzij de wet die mogelijkheid uitdrukkelijk biedt, zijn rechtsmiddelen tegen beslissingen van de rechtbank niet mogelijk (art. 369 lid 10 Fw.).

Auteur & Last edit

[MdV, 1-11-2020; laatste bewerking 1-10-2021]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.

Wat vond u van dit artikel ?