LawyrupBurgerlijk wetboekBijzondere overeenkomsten (Boek 7 B.W.)Huur (Titel 4, Boek 7 B.W.)Huur van woonruimte (Afd. 5, Titel 4, Boek 7 B.W.)

Huur van woonruimte (Afd. 5, Titel 4, Boek 7 B.W.)

Inleiding huur woonruimte

De huur van woonruimte kent een wat meer uitgebreide regeling in Afd. 5, Titel 4, Boek 7 B.W.. De afdeling omvat 50 artikelen, verdeeld over vier onderafdelingen (paragrafen). Centrale gedachte is de bescherming van de huurder – met name als het gaat om woonruimte – als de zwakkere partij.

Daarnaast zijn er in de wet bepalingen opgenomen die het belang van een eerlijke verdeling van huisvesting te waarborgen. De overheid probeert het zgn. “scheefwonen” tegen te gaan, om doorstroming in de woningmarkt te bevorderen zodat minder draagkrachtigen ook een betaalbare huurwoning (in de sociale sector) kunnen bemachtigen. Op 15 juli 2020 is in dat kader een wetsvoorstel nr. 35.518 ingediend tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en van de Woningwet (wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet).

Dit voorstel heeft tot doel:

– de beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen voor meerpersoonshuishoudens (waaronder gezinnen) met lage middeninkomens binnen de huursector te verbeteren.
– van huishoudens met hoge (midden)inkomens in de sociale huursector een meer bij de woningkwaliteit passende huur te kunnen vragen (wijziging van de artikelen 7:252a, 7:252b en 7:253 BW en de artikelen 10, 13 en 14 van de Uhw);
– mogelijk maken van een hogere huurverhoging voor woningen met een zeer lage huur met als doel om versneld tot een meer reële balans te komen tussen prijs en kwaliteit van deze woningen (wijziging van artikel 10 van de Uhw).

Parlementaire geschiedenis

De wettelijke regeling inzake huur is per 1 augustus 2003 in Boek 7 ingevoegd. Daarbij is ook de Huurprijzenwet en de Wet op de huurcommissies herzien. Zie voor meer achtergronden de hoofdpagina Huur.

Inhoud Afd. 5 Huur woonruimte

De afdeling inzake woonruimte kent 4 paragrafen (zie ook het menu rechts):

1. Algemene bepalingen huur woonruimte

2. Huurprijzen en andere vergoedingen

3. Medehuur en voortzetting van de huur

4. Eindigen van de huur

Regeling inzake gebreken aan het gehuurde

Bij de invoering van de herziene huurwetgeving (en invoeging in Boek 7) in 2003 is ook een gebrekenregeling opgenomen, die ook geldt voor huur van woonruimte. Zie de pagina Verplichtingen van de verhuurder. Deze gebrekenregeling geldt voor alle huurovereenkomsten en geeft de huurder meer middelen om op te treden tegen een verhuurder, die nalaat gebreken te verhelpen.

Dwingend recht

De regeling is van dwingend recht (art. 7:282 B.W.). Er kan niet ten nadele van de huurder of onderhuurder van worden afgeweken.

Auteur & Last edit

[MdV, 25-09-2018; laatste bewerking 16-09-2020]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.