LawyrupBurgerlijk wetboekBijzondere overeenkomsten (Boek 7 B.W.)Huur (Titel 4, Boek 7 B.W.)

Huur (Titel 4, Boek 7 B.W.)

Inleiding huurovereenkomst

Als één van de van oudsher veel voorkomende overeenkomsten is de huurovereenkomst in de wet opgenomen als een specifiek uitgewerkte overeenkomst, oftewel een zogeheten “benoemde” overeenkomst.

Wetsgeschiedenis invoeging in Boek 7 B.W.

De wettelijke regeling van de huurovereenkomst is met de andere benoemde overeenkomsten opgenomen in Boek 7 Burgerlijk Wetboek (Parl. gesch. wetsvoorstel 26 089). En wel in Titel 4 van Boek 7 B.W.. Hierbij is voor wat betreft de huur van woonruimte  de oude regeling van de artikelen 7A:1623a e.v. BW, de Huurprijzenwet Woonruimte (HPW) en de Wet op de huurcommissies (WHC) geïntegreerd in Titel 4 om zo, tot een eenvoudiger, overzichtelijker en evenwichtiger stelsel te komen (zie de Memorie van Toelichting d.d. 16 juli 1998 en Parl. gesch. wetsvoorstel 26 090).

Verder is er een uitvoeriger regeling opgenomen waarmee de huurder de verhuurder kan dwingen gebreken aan het gehuurde te verhelpen. Zie de pagina Verplichtingen van de verhuurder. Die geldt voor alle huurovereenkomsten.

De regeling voor huur van bedrijfsruimte is hierbij ook herzien (als uitvloeisel van wetsvoorstel 26 932; een eerder wetsvoorstel voor bedrijfsruimte, nr. 24 150 is uiteindelijk naar de prullenbak verwezen). De Huurwet – die een regeling gaf voor huur van bedrijfsruimte niet zijnde “middenstandsbedrijfsruimte” – is hierbij afgeschaft.

Het heeft vrij lang geduurd voordat de regeling van huur verplaatst was vanuit het oude B.W. (het tijdelijke Boek 7A) naar het “nieuwe” B.W., waarvan de eerste onderdelen al in 1992 in werking traden. Titel 4 is pas in werking getreden op 1 augustus 2003. Het wetgevingsproces was dan ook een zware bevalling. Zie het dossier van de parlementaire geschiedenis van wetsvoorstel 26089, dat maar liefst 30 documenten bevat. Uiteindelijk heeft de Minister op 26 april 2001 het definitieve gewijzigde voorstel van wet aan de Eerste Kamer voorgelegd en en is de invoeging in Boek 7 B.W. een feit geworden.

Definitie huurovereenkomst

De definitie van de huurovereenkomst vinden we in Afd. 1 Algemene bepalingen. Zie de pagina algemene bepalingen.

De verplichtingen van de verhuurder

De verplichtingen van de verhuurder zijn geregeld in Afd. 2. Zie de pagina verplichtingen verhuurder.

Verschaffing van het huurgenot

De belangrijkste verplichting van de verhuurder is uiteraard de verschaffing van het huurgenot: de verhuurder moet het gebruik van het gehuurde aan de huurder verschaffen en (ongehinderd) blijven verschaffen.

Gebrekenregeling

Afd. 2 bevat ook een regeling voor gebreken aan het gehuurde, die immers ook een beperking van het huurgenot kunnen meebrengen.

Verplichtingen van de huurder

De voornaamste verplichting van de huurder is uiteraard het tijdig betalen van de huurpenningen. En daarnaast deugdelijke zorg in acht nemen ten aanzien van het verhuurde.

Deze plichten zijn geregeld in Afd. 3, Titel 4 Boek 7 B.W.. Zie verder de pagina Verplichtingen van de huurder.

Gevolgen van niet-nakoming

Wanneer de verhuurder of de huurder hun verplichtingen niet nakomen, dan kan de andere partij hen uiteraard aansprakelijk stellen of in sommige gevallen de huur opzeggen of ontbinden. Anders dan bvb. bij de koopovereenkomst kent de huurovereenkomst geen “bijzondere bepalingen inzake niet-nakoming”.

Voor de gevolgen van niet-nakoming zijn dan ook – naast de specifieke regeling van de huurovereenkomst – de algemene bepalingen van Boek 6 B.W. inzake de gevolgen van niet-nakoming en toerekening (zie de pagina Algemene bepalingen niet-nakoming) van belang.

Auteur & Last edit

[Mdv, 21-09-2016; laatste bewerking 15-09-2020]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.

Vond je deze content nuttig? Steun Lawyrup met een donatie naar keuze.

Doneren