Bijzondere verplichtingen werkgever (Afd. 6, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Inleiding bijzondere verplichtingen werkgever

De wetgever heeft de werkgever nog een aantal bijzondere verplichtingen opgelegd. De betreffende bepalingen vinden we in Afd. 6 van Titel 10 Boek 7  (art. 7:654 t/m 7:658c B.W.).

Het gaat hierbij om:

  • regels over de schriftelijke vastlegging van de arbeidsovereenkomst, opgave van essentiële gegevens over de werkgever en getuigschriften (art. 7:654 t/m 7:656 B.W.)
  • gelegenheid bieden aan tijdelijke werknemers om vast dienstverband te krijgen (art. 7:657 B.W.)
  • veiligheid van de werknemer en werkgeversaansprakelijkheid (art. 7:658 B.W.)
  • bevordering van werkgelegenheid voor de zieke werknemer (art. 7:858a t/m 7:658c B.W.)

Hier zien we weer een aantal van de centrale thema’s terugkeren: schriftelijkheidseisen, bescherming tijdelijke werknemers, zorg en verantwoordelijkheid voor de veiligheid voor de werknemer en bijdragen aan de beschikbaarheid voor arbeid, ook bij ziekte.

Aansprakelijkheid voor veiligheid van de werknemer

Artikel 7:658 lid 1 BW eist een hoog veiligheidsniveau van de werkruimte, werktuigen en gereedschappen alsmede van de organisatie van de betrokken werkzaamheden (zie hierna HR 11 april 2008, NJ 2008, 465).

De werkgever is gehouden die maatregelen te treffen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn teneinde ongevallen die zich bij de uitoefening door de werknemer van zijn werkzaamheden zouden kunnen voordoen, te voorkomen.

Op grond van artikel 7:658 lid 2 BW is de werkgever ten opzichte van de werknemer aansprakelijk voor de schade die deze in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij de werkgever aantoont dat hij aan de in artikel 7:658 lid 1 BW genoemde zorgplicht heeft voldaan of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.

Ruime zorgplicht

Op de werkgever rust een ruime zorgplicht. Niet snel kan worden aangenomen dat de werkgever daaraan heeft voldaan en dus niet aansprakelijk is voor door de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden geleden schade. Artikel 7:658 BW beoogt echter geen absolute waarborg te scheppen voor de bescherming van de werknemer tegen gevaar. Welke veiligheidsmaatregelen van de werkgever mogen worden verlangd en op welke wijze hij de werknemer moet instrueren is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Rechtspraak

HR 10 april 2008 (werknemer/Vendrig IJsselstein) – de werkgever is aansprakelijk voor letsel door uitglijden op natte vloer. Eisen te stellen aan de veiligheid.

Andere relevante pagina’s

Arbeidsovereenkomst (Titel 10, Boek 7 B.W.)

Algemene bepalingen arbeidsovereenkomst (Afd. 1, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Loon (Afd. 2, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Vakantie en verlof (Afd. 3, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Gelijke behandeling (Afd. 4, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Boetebeding, proeftijd en concurrentiebeding (Afd. 5, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Enkele bijzondere verplichtingen van de werkgever (Afd. 6, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Enkele bijzondere verplichtingen van de werknemer (Afd. 7, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Rechten van de werknemer bij overgang onderneming (Afd. 8, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Einde van de arbeidsovereenkomst (Afd. 9, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Bijzondere bepalingen handelsvertegenwoordigers (Afd. 10, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Bijzondere bepalingen uitzendovereenkomst (Afd. 11 Titel 10, Boek 7 B.W.)

Bijzondere bepalingen voor de zee-arbeidsovereenkomst (Afd. 12, Titel 10, Boek 7 B.W.)

De zeevarende in de visserij (Afd. 12a, Titel 10, Boek 7 B.W.)

[MdV, 10-09-2016; bijgewerkt 15-11-2018]

 

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.