LawyrupBurgerlijk wetboekAlgemeen deel vermogensrecht (Boek 3 B.W.)

Algemeen deel vermogensrecht (Boek 3 B.W.)

Inleiding vermogensrecht algemeen

Boek 3 Burgerlijk Wetboek bevat de inleiding tot het vermogensrecht. Boek 3 B.W. definieert in een aantal hoofdstukken (“Titels” genaamd) verschillende algemene begrippen van het vermogensrecht. Titel 6 Bewind is door de wetgever gereserveerd maar bevat geen bepalingen. Zodoende omvat Boek 3 B.W. de volgende 10 Titels.

1. Algemene bepalingen vermogensrecht
2. Rechtshandelingen
3. Volmacht
4. Verkrijging en verlies van goederen
5. Bezit en houderschap
7. Gemeenschap
8. Vruchtgebruik
9. Pand en hypotheek
10. Verhaalsrecht op goederen
11. Rechtsvorderingen

In de subpagina’s worden deze onderwerpen nader behandeld.

Het vermogensrecht wordt onderverdeeld in het goederenrecht en het verbintenissenrecht. Het goederenrecht gaat over de rechtsbetrekking tussen een persoon (de rechthebbende, bij voorbeeld de eigenaar) en een goed. In het huidige Nederlandse vermogensrecht zijn goederen een meer omvattend begrip dan zaken. Zaken zijn “alle voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten”. Zaken zijn dus goederen, maar goederen omvat meer dan alleen zaken. Het omvat namelijk ook niet stoffelijke vermogensrechten, zoals een geldvordering.

Zakelijke rechten en persoonlijke rechten

Daarnaast wordt nog een onderscheid gemaakt tussen “zakelijke rechten” en “persoonlijke rechten”. Zakelijke rechten is hetzelfde als “goederenrechtelijke rechten”. Het gaat om de rechtsbetrekking tussen een persoon en een goed. Daarnaast omvat het vermogensrecht ook nog het verbintenissenrecht. Daarvan maakt het overeenkomstenrecht weer een onderdeel uit. Het verbintenissenrecht gaat om de rechtsrelatie tussen personen.

Absolute en relatieve rechten

Het verschil tussen zakelijke rechten met betrekking tot een goed (bvb. eigendom van een huis) en persoonlijke rechten met betrekking tot een goed is, dat het zakelijke recht “absoluut” is. De rechthebbende kan deze tegenover eenieder uitoefenen. Persoonlijke rechten worden daarom ook aangemerkt als “relatieve rechten”: ze kunnen alleen worden uitgeoefend jegens degeen met wie een verbintenis is aangegaan.

Auteur & Last edit

[MdV, 28-12-2017]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.